Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

  1. Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, jeżeli:

  • wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większą jednak niż 50% zasiłku przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek,

  • z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

  1. Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje bezrobotnemu w przypadku, gdy:

  • został skierowany do pracy przez PUP do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane przez PUP,

  • podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem,

  • podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

  1. Dodatek aktywizacyjny jest przyznawany po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia założenia wniosku do:

  • ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia w przypadku gdy bezrobotny podjął zatrudnienie w wyniku skierowania przez urząd,

  • ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej w przypadku gdy bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego - patrz tutaj

 

Podstawa prawna:

Metryka strony

Data publikacji : 21.01.2013
Data modyfikacji : 13.09.2013
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor: Sylwia Michalska
eures
Zielona linia
Ministerstwo Pracy i Politiki Społecznej
Publiczne Służby Zatrudnienia