Bon zatrudnieniowy

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30 roku życia, starosta może przyznać Ci bon zatrudnieniowy.

 

Przyznanie bonu zatrudnieniowego jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Bon zatrudnieniowy stanowi dla przyszłego pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez urząd pracy.


 

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą, w ramach której:

  • pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy,

  • starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości kwoty zasiłku.

Refundacja , o której mowa stanowi pomoc udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Dodatkowe informacje

Terminy ważności bonów określa starosta.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.z 2015r. poz. 149 z późn.zm.) - art. 66m,

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.Nr L 352. z 24.12.2013r.).


 


 

Metryka strony

Data publikacji 19.12.2014
Data modyfikacji 22.09.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 4085