Bon stażowy

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30 roku życia, starosta może przyznać Ci bon stażowy.

 

Bon stażowy, to gwarancja skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez Ciebie na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić Cię po jego zakończeniu na okres kolejnych 6 miesięcy.

 

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

 

W ramach bonu stażowego zostaną sfinansowane:

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości 605,40 zł - wypłata bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł;

  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – wpłata na konto wykonawcy badań.

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma premię w wysokości 1 513,50 zł. Premia wypłacana jest na wniosek pracodawcy i stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Dodatkowe informacje

Terminy ważności bonów określa starosta.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.z 2015r. poz. 149 z późn.zm.) - art.66L,art.53 ust.1 i ust. 4-8 oraz 61a ust.1,

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009r., nr 142, poz.. 1160),

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.Nr L 352. z 24.12.2013r.),

 

 

 

Metryka strony

Data publikacji 18.12.2014
Data modyfikacji 22.09.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 3515