Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. Ma ono na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Jak długo mogą trwać prace interwencyjne?

Okres Twojego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może wynosić od 6 do 18 miesięcy, a jeśli jesteś osobą bezrobotną powyżej 50 roku życia - od 6 miesięcy do 4 lat.

Dodatkowo po zakończeniu prac interwencyjnych pracodawca zobowiązany jest do utrzymania Cię w zatrudnieniu przez okres 3 miesięcy (w przypadku, gdy prace trwały do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku, gdy prace trwały 12 miesięcy lub dłużej).

Co należy zrobić, żeby zostać skierowanym na prace interwencyjne?

Jeśli chciałbyś zatrudnić się w ramach prac interwencyjnych, powinieneś zgłosić się do swojego doradcy  i poprosić go o wydanie skierowania na takie prace. Otrzymanie skierowania uzależnione jest od tego, czy powiatowy urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel oraz od Twojego profilu pomocy i indywidualnego planu działania.

Dlaczego warto skorzystać z prac interwencyjnych?

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych gwarantuje Ci m.in.:

  • zdobycie nowego doświadczenia zawodowego,

  • umowę o pracę,

  • minimalne wynagrodzenie,

  • prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego.

Przydatne informacje

Pracodawcę, który mógłby zatrudnić Cię w ramach prac interwencyjnych, możesz znaleźć sam. Wtedy to on będzie musiał złożyć do powiatowego urzędu pracy odpowiedni wniosek. Pozytywne rozpatrzenie wniosku uzależnione jest m.in. od tego, czy powiatowy urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.z 2015r. poz. 149 z późn.zm.) - art.2 ust.1 pkt 26, art.51,56,59,59a-c,

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.Nr L 352. z 24.12.2013r.),

  • Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne ( Dz.U .2014r. poz. 864).

 

 

 

Metryka strony

Data publikacji 15.12.2014
Data modyfikacji 22.09.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 2877