Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Na doposażenie stanowiska pracy może zostać skierowana każda osoba bezrobotna posiadająca kwalifikacje i spełniająca wymagania określone przez Wnioskodawcę w umowie zawartej z PUP, która w dacie skierowania przez Urząd:

  • nie jest współmałżonkiem Wnioskodawcy,
  • nie pozostaje z Wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym,

  • nie jest z nim w pierwszej linii pokrewieństwa,

  • nie była zatrudniona przez Wnioskodawcę,

  • nie wykonywała innej pracy zarobkowej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku u Wnioskodawcy,

  • nie została skierowana do Wnioskodawcy w ramach zawartej z Urzędem umowy dotyczącej jego aktywizacji i po zakończeniu udziału w formie wsparcia Wnioskodawca zobowiązał się do jej zatrudnienia (np. w wyniku zawartej umowy o staż).

Dopuszcza się skierowanie osoby, która była zatrudniona przez Wnioskodawcę lub wykonywała inną pracę zarobkową w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, członka rodziny jedynie w sytuacji, gdy w ewidencji osób bezrobotnych brak jest innych osób spełniających wymogi dotyczące kwalifikacji, doświadczenia itp.

Celem otrzymania skierowania na tworzone stanowisko pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy zgłosić się do Wydziału Pośrednictwa Pracy do pokoju 5, 6, 7, 8, 14, 15 w zależności od pierwszej litery nazwiska.

Metryka strony

Data publikacji 15.01.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Magdalena Dudziak
Liczba wejść: 4354