Roboty publiczne

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Kto może zostać skierowany na roboty publiczne?

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Jak długo mogą trwać roboty publiczne?

Okres Twojego zatrudnienia w ramach robót publicznych może wynosić do 6 lub do 12 miesięcy.

Co należy zrobić, żeby zostać skierowanym?

Należy zgłosić się do właściwego powiatowego urzędu pracy i zapytać o możliwość skierowania na roboty publiczne. Otrzymanie skierowania uzależnione jest od tego, czy powiatowy urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel oraz od Twojego profilu pomocy i indywidualnego planu działania.

Dlaczego warto skorzystać ze skierowania na roboty publiczne?

Wykonując roboty publiczne, zostaniesz zatrudniony na podstawie umowy o pracę i przysługiwać Ci będą liczne uprawnienia wynikające z tego tytułu (np. prawo do urlopu wypoczynkowego). Poza tym zdobędziesz nowe doświadczenia zawodowe, co zwiększy Twoje szanse na rynku pracy. Otrzymasz także wynagrodzenie, które nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli będziesz zatrudniony na pełny etat.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2013r. poz.674, z późn.zm.) - art.2 ust.1 pkt 32, art.57,59c,

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.Nr L 352. z 24.12.2013r.),

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne ( Dz.U .2014r. poz. 864).

     


 

 

 

 

 

Metryka strony

Data publikacji 16.12.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 2798