Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych uczestnictwem w stażu

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Kto może zostać skierowany na staż?

Na staż mogą być kierowane wszystkie osoby bezrobotne.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Jak długo może trwać staż?

Starosta może skierować Cię do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, a jeśli nie ukończyłeś jeszcze 30 roku życia do 12 miesięcy.

Co należy zrobić, żeby zostać skierowanym na staż?

Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem stażu, możesz zapytać o wolne miejsca stażu we właściwym powiatowym urzędzie pracy lub samodzielnie znaleźć pracodawcę, u którego będziesz go odbywał. Możliwość zorganizowania stażu uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

Dlaczego warto skorzystać ze stażu?

Korzystając ze stażu, zdobędziesz doświadczenie zawodowe oraz zwiększysz swoje szanse na rynku pracy. Otrzymasz także stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, wypłacane przez właściwy powiatowy urząd pracy.

Dodatkowe informacje

 • w okresie odbywania stażu nadal pozostajesz osobą bezrobotną,

 • masz prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, nie masz prawa do urlopu bezpłatnego i okolicznościowego – są to uprawnienia związane z umową o pracę,

 • po zakończeniu stażu otrzymasz  zaświadczenie o odbyciu stażu,

 • okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych,

 • okres pobierania stypendium nie wlicza się do okresu umożliwiającego nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,

 • jeżeli odrzucisz propozycję przyjęcia stażu lub z własnej winy przerwiesz jego odbywanie, zostaniesz pozbawiony statusu osoby bezrobotnej,

 • starosta na wniosek osoby bezrobotnej może rozwiązać z pracodawcą umowę o organizację stażu w przypadku niezrealizowania przez niego programu stażu lub niedotrzymania warunków jego organizacji, oczywiście po uprzednim wysłuchaniu organizatora stażu. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn.zm.) art.2 ust. 1 pkt 34, art. 53,61a,

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009r., nr 142, poz.. 1160).

   

 

 

 

Metryka strony

Data publikacji 18.12.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 12489