Pośrednictwo pracy...

  

POŚREDNICTWO PRACY

Podstawową usługą realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy jest pośrednictwo pracy, polegające w szczególności na:

1. udzielaniu pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,

2. pozyskiwaniu ofert pracy,

3. upowszechnianiu ofert pracy,

4. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

5. informowaniu o aktualnej sytuacji, przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

6. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

7. współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na

terenie ich działania,

8. informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

 

Pośrednictwo pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami: dostępności usług, dobrowolności, równości i jawności.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu pośrednictwo pracy jest realizowane przez pośrednika pracy.

Pośrednik pełni rolę tzw. „pracownika pierwszego kontaktu”, pomagającego w aktywizacji. Jeżeli pośrednik nie będzie mógł zaproponować odpowiedniej pracy, może skierować osobę do doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, lidera Klubu Pracy, w celu wypracowania indywidualnego planu działania, uzupełnienia, zdobywania kwalifikacji lub przekwalifikowania w drodze szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych albo nabycia umiejętności poszukiwania pracy.

 

Pośrednik pracy dysponuje krajowymi i zagranicznymi (EURES) ofertami pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oferty pracy są udostępniane w formie:

- otwartej – dane teleadresowe pracodawcy są podane do publicznej wiadomości,

- zamkniętej – brak danych teleadresowych pracodawcy.

Wstępnej weryfikacji kandydatów dokonuje pośrednik pracy w oparciu o wymagania oczekiwane przez pracodawcę.

 

Pośrednictwo pracy realizowane jest również poprzez:

- Giełdy pracy – stosowane w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowiska pracy. Pośrednik dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać się w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę pracy i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

- Targi pracy – spotkania trwające 1 lub 2 dni, podczas których informacje o wszelkich proponowanych ofertach pracy są dostępne w jednym miejscu. PUP samodzielnie lub wspólnie z partnerami organizuje miejsca targów, rozpowszechnia informacje o targach, a pracodawcy organizują własne stanowiska i zapewniają ich obsługę.

 

Oferty pracy zgłaszane do Urzędu zamieszczane są: na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej PUP oraz Ministerstwa: www.psz.praca.gov.pl

Ponadto oferty pracy za granicą w ramach EURES oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii znajdziesz na portalach internetowych WUP oraz: www.eures.praca.gov.pl, www.eures.europa.eu.

 

Usługa pośrednictwa pracy realizowana jest :

- dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w siedzibie Urzędu przez pośredników pracy:

 

pokój nr 15 - stanowisko nr 1 - A,B,

- stanowisko nr 2 - C,Ć,D,E,

 

pokój nr 14 - stanowisko nr 3 – Ka – Ko,

- stanowisko nr 4 – M,

 

pokój nr 8 - stanowisko nr 5 – J,L,N,

- stanowisko nr 6 - F,G,H,I,

 

pokój nr 7 - stanowisko nr 7 – W,V,Ź

- stanowisko nr 8 - R,Ś,T,U,Y,Ż,

 

pokój nr 6 - stanowisko nr 9 - O,P,

- stanowisko nr 10 – Ł, Z

 

pokój nr 5 - stanowisko nr 11 - Kr – Kw, Sa – Sk,

- stanowisko nr 12 - Sł – Sz,

oraz przez pośredników w oddziałach i filiach Urzędu.

 

- dla pracodawców

Pracodawca może umieścić krajową ofertę pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu w formie:

 

 

- fax: 74/ 840-73-76

- e-mail: kancelaria@urzadpracy.pl

- osobiście pok. nr 4 – kontakt tel. 74/ 840-73-92

lub w oddziałach i filiach Urzędu.

 

Druk zgłoszenia krajowej oferty pracy znajduje się na stronie internetowej www.urzadpracy.pl

w zakładce „oferty pracy polecamy→ „ zgłoś ofertę pracy”.

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Data publikacji 04.04.2013
Data modyfikacji 04.04.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Dorota Henicz
Liczba wejść: 4165