Prawa bezrobotnych i poszukujących pracy

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie mają prawo do:

 1. Korzystania pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

 2. Korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada urząd pracy.

 3. Korzystania z poradnictwa zawodowego, uczestniczenia w zajęciach klubu pracy oraz uzyskania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 4. Korzystania z kursów zawodowych organizowanych przez urząd pracy.

 5. Korzystania z przygotowania zawodowego dorosłych, odbycia stażu, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

 6. Ubiegania się o stypendium na kontynuację dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych, podjętej w okresie 12 miesięcy od dnia rejestracji.

 7. Ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

 8. Uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 9. Świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej (NFZ).

 10. Pobierania zasiłku dla bezrobotnych w przypadku spełnienia koniecznych warunków.

 11. Ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 6.

 12. Uzyskania dodatku aktywizacyjnego w przypadku spełnienia określonych warunków do jego uzyskania.

 13. Przebywania za granicą lub pozostawania w innej sytuacji powodujących brak gotowości do podjęcia zatrudnienia w okresie do 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił właściwy powiatowy urząd pracy, zasiłek za ten okres nie przysługuje.

 14. Odwoływania się od wydanych decyzji administracyjnych.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.).

Metryka strony

Data publikacji 21.01.2013
Data modyfikacji 12.07.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Sylwia Michalska
Liczba wejść: 15516