Rejestracja osób nie korzystających z usług internetowych

  • Osoba bezrobotna zgłasza się  w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
  • Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie składa pisemne oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.
  • Rejestracja bezrobotnego następuje w dniu przedłożenia dokumentów, po poświadczeniu przez bezrobotnego własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.
  • Rejestracja osób bezrobotnych dokonywana jest w pokoju nr 1 i 2 (tel. 74/8407303, 74/8407345). W pokoju tym rejestrują się osoby bezrobotne z prawem do zasiłku i bez prawa do zasiłku oraz osoby poszukujące pracy. Przyjmowanie klientów odbywa się od poniedziałku do piątku.
  • Dla usprawnienia obsługi klientów wprowadzono system kolejkowy. Bilet można pobrać z biletomatu znajdującego się obok pokoju nr 1 od godz. 07:30.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012 r., poz 1299).

Metryka strony

Data publikacji 15.01.2013
Data modyfikacji 20.06.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Bożena Zachwyc
Liczba wejść: 48863