Strona znajduje się w archiwum.

15.02.2017 - Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych w ramach środków Funduszu Pracy

Informujemy, iż z dniem 20.02.2017r. rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych w ramach środków Funduszu Pracy.

Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Urząd zastrzega prawo odmowy realizacji wniosku w sytuacji, gdy:

 • limit środków przeznaczonych na aktywizację zostanie w pełni zagospodarowany w ramach wniosków przyjętych już do realizacji,

 • założona przez urząd liczba potencjalnych kandydatów do objęcia wsparciem zostanie już w pełni osiągnięta,

 • pracodawca, który deklarował osobie bezrobotnej gotowość zatrudnienia nie złoży w oznaczonym przez Urząd terminie oferty zatrudnienia, która dotyczy wnioskodawcy.

Poniżej prezentujemy zasady naboru wniosków.

Zasady naboru wniosków

Gdzie można pobrać wniosek?

 • ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu  www.urzadpracy.pl (Pliki do pobrania),

 • u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu oraz w Oddziale zamiejscowym Urzędu (dotyczy klientów Oddziałów)

Gdzie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami?

 • u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu lub w Oddziale zamiejscowym Urzędu (dotyczy klientów Oddziałów), który:

 • dokona oceny celowości objęcia wnioskodawcy wsparciem,

 • zweryfikuje spełnienie warunków formalnych do uzyskania wsparcia,

 • poinformuje osobę bezrobotną o zasadach przyznawania dofinansowania kosztów studiów podyplomowych,

 • w uzasadnionych przypadkach skieruje osobę bezrobotną do pośrednika pracy lub doradcy zawodowego celem uzyskania opinii,

 • zapozna się z przedstawionym przez osobę bezrobotną uzasadnieniem potrzeby udzielenia wsparcia,

 • poinformuje osobę bezrobotną o konieczności zachowania statusu osoby bezrobotnej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych,

 • dokona wstępnej weryfikacji wniosku wraz z załącznikami,

 • sporządzi opinię do wniosku dotyczącą celowości objęcia osoby bezrobotnej wsparciem w ramach dofinansowania kosztów studiów podyplomowych,

 • przekaże wniosek do kancelarii celem jego rejestracji a następnie jego dalszej oceny.

UWAGA!

Przed złożeniem wniosku:

 • bezwzględnie wymagana jest opinia doradcy klienta,

 • zapoznanie się z treścią Regulaminu w sprawie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez PUP w Wałbrzychu m.in. czy spełnia warunki formalne do objęcia wsparciem (Regulamin dostępny jest w Wydziale Szkoleń, pok. 10 oraz na stronie internetowej www.urzadpracy.pl

Kto może złożyć wniosek?

Osoba zarejestrowana w tut. Urzędzie:

 • posiadająca status osoby bezrobotnej,

 • której przypisany został II profil pomocy,

 • której wsparcie w postaci dofinansowania kosztów studiów podyplomowych wynika z zawartego Indywidualnego Planu Działania,

 • nie jest objęta inną formą aktywizacji, której źródłem finansowania są środki publiczne,

 • która uzasadniła potrzebę udzielenia tej formy pomocy poprzez uprawdopodobnienie:

  • podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej np. przedkładając deklarację zatrudnienia od przyszłego pracodawcy,

  • uruchomienia działalności gospodarczej w trakcie lub po zakończeniu procesu kształcenia podyplomowego.

UWAGA!

Uzasadnienie potrzeby otrzymania dofinansowania kosztów studiów podyplomowych można wykazać również w inny sposób.

Zasady rozpatrywania wniosków

 • opinia doradcy klienta w zakresie:

  • spełnienia warunków formalnych do objęcia usługą – wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia (…),

  • oceny realnych szans na podjęcie pracy/ rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z uzyskanymi w wyniku ukończenia kształcenia podyplomowego kwalifikacjami zawodowymi,

  • ustalenia w ramach Indywidualnego Planu Działania ścieżki aktywizacji zmierzającej do pozyskania zatrudnienia/rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • opinia specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie:

  • spełnienia warunków formalnych do udzielenia wsparcia poprzez dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia (…),

  • spełnienia warunków formalnych do podjęcia studiów podyplomowych – wynikających z innych przepisów prawa,

  • spełnienia warunków formalnych do objęcia wsparciem – wynikających z Regulaminu w sprawie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez PUP w Wałbrzychu

 • pisemne poinformowanie wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez doradcę klienta wniosku o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Jak realizowana jest usługa?

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi można uzyskać:

 • od specjalistów ds. rozwoju zawodowego tut. Urzędu w Wydziale Szkoleń (parter, pokój 10),

 • na stronie internetowej Urzędu www.urzadpracy.pl w zakładce „Bezrobotni i poszukujący pracy” → „Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy” → „Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji” → „Studia podyplomowe”

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych (pobierz)

 • Załącznik Nr 1 - Zaświadczenie organizatora studiów podyplomowych (pobierz)

 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej (pobierz)

 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (pobierz)

 • Regulamin w sprawie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez PUP w Wałbrzychu (pobierz)

   

Metryka strony

Data publikacji 15.02.2017
Data modyfikacji 03.04.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Magdalena Oleś