Strona znajduje się w archiwum.

15.02.2017 - Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w ramach środków Funduszu Pracy

Informujemy, że z dniem 20.02.2017r. rozpocznie się nabór wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w ramach środków Funduszu Pracy.

Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.

Urząd zastrzega prawo odmowy realizacji wniosku w sytuacji, gdy:

 • limit środków przeznaczonych na aktywizację zostanie w pełni zagospodarowany w ramach wniosków przyjętych już do realizacji,

 • założona przez urząd liczba potencjalnych kandydatów do objęcia wsparciem zostanie już w pełni osiągnięta,

 • pracodawca, który deklarował osobie bezrobotnej gotowość zatrudnienia nie złoży w oznaczonym przez Urząd terminie oferty zatrudnienia.

Poniżej prezentujemy zasady naboru wniosków.

Zasady naboru wniosków

Gdzie można pobrać wniosek?

 • ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu www.urzadpracy.pl  (Pliki do pobrania),

 • u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu oraz w Oddziale zamiejscowym urzędu (dotyczy klientów Oddziałów).

Gdzie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami?

 • u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu oraz w Oddziale zamiejscowym urzędu (dotyczy klientów Oddziałów), który:

  • dokona oceny celowości objęcia wnioskowanym wsparciem,

  • zweryfikuje spełnienie warunków formalnych do uzyskania wsparcia,

  • poinformuje osobę bezrobotną o zasadach realizacji usługi, w tym o konieczności zachowania statusu osoby bezrobotnej do dnia przystąpienia do egzaminu lub uzyskania licencji,

  • w uzasadnionych przypadkach skieruje osobę bezrobotną do pośrednika pracy i/lub doradcy zawodowego celem uzyskania opinii,

  • zapozna się z przedstawionym przez osobę bezrobotną uzasadnieniem potrzeby udzielenia wsparcia,

  • dokona wstępnej weryfikacji wniosku wraz załącznikami,

  • sporządzi opinię do wniosku dotyczącą celowości objęcia osoby bezrobotnej wsparciem w ramach sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji,

  • przekaże wniosek do kancelarii celem jego rejestracji a następnie jego dalszej oceny.

UWAGA!

Przed złożeniem wniosku bezwzględnie wymagana jest opinia doradcy klienta.

Kto może złożyć wniosek?

Osoba zarejestrowana w tut. Urzędzie:

 • posiadająca status osoby bezrobotnej,

 • której przypisany został II profil pomocy,

  (w uzasadnionych przypadkach wsparcie mogą uzyskać osoby bezrobotne, którym przypisano I profil pomocy)

 • której wsparcie wynika z ustalonego Indywidualnego Planu Działania,

 • nie jest objęta inną formą aktywizacji,

 • która uzasadniła potrzebę udzielenia tej formy pomocy poprzez uprawdopodobnienie:

  • podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej np. przedkładając deklarację zatrudnienia od przyszłego pracodawcy,

  • uruchomienia działalności gospodarczej po przystąpieniu do egzaminu i uzyskaniu określonych tym egzaminem kwalifikacji.

UWAGA!

Uzasadnienie potrzeby otrzymania wsparcia w zakresie sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji można wykazać również w inny sposób.

Zakres wsparcia

Osoba zainteresowana uzyskaniem wsparcia może wskazać tylko jeden rodzaj egzaminu lub licencji.

Zasady rozpatrywania wniosków.

 • opinia doradcy klienta w zakresie:

 • spełnienia warunków formalnych do objęcia usługą - wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia (…) oraz z założeń realizowanego projektu,

 • oceny realnych szans na podjęcie pracy zgodnie z uzyskanymi w wyniku przystąpienia do egzaminu uprawnieniami lub licencją,

 • ustalenia w ramach Indywidualnego Planu Działania ścieżki aktywizacji zmierzającej do pozyskania zatrudnienia/podjęcia działalności gospodarczej,

 • opinia specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie:

  • spełnienia warunków formalnych do udzielenia wsparcia poprzez sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji - wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia(…),

  • spełnienia warunków formalnych aby przystąpić do egzaminu/uzyskać licencję - wynikających z innych przepisów prawa,

 • pisemne poinformowanie wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie do 30 dni od daty przyjęcia wniosku.

Ważne informacje

Egzaminy wyłączone z finansowania.

Egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Koszty dojazdów

W roku bieżącym Urząd nie będzie dokonywał refundacji kosztów dojazdu na egzamin.

Jak realizowana jest usługa?

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi można uzyskać:

 • od specjalistów ds. rozwoju zawodowego tut. Urzędu w Wydziale Szkoleń (parter, pokój nr 10),

 • na stronie internetowej Urzędu www.urzadpracy.pl w zakładce „Bezrobotni i poszukujący pracy” → „Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy” → „Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji” → ”Egzaminy i licencje” (czytaj więcej).

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji (pobierz)

 • Załącznik Nr 1 - Zaświadczenie instytucji egzaminującej/wydającej licencję (pobierz)

 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej (pobierz)

 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (pobierz)

Metryka strony

Data publikacji 15.02.2017
Data modyfikacji 03.04.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Magdalena Oleś