Strona znajduje się w archiwum.

15.02.2017 - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne w ramach środków Funduszu Pracy

Informujemy, iż z dniem 20.02.2017r. rozpoczynamy nabór wniosków na szkolenia indywidualne w ramach środków Funduszu Pracy.

Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na finansowanie szkoleń wskazanych przez osoby bezrobotne.

Urząd zastrzega prawo odmowy realizacji wniosku w sytuacji, gdy:

 • limit środków przeznaczonych na aktywizację zostanie w pełni zagospodarowany w ramach wniosków przyjętych już do realizacji,

 • założona przez urząd liczba potencjalnych kandydatów do objęcia wsparciem zostanie już w pełni osiągnięta,

 • pracodawca, który deklarował osobie bezrobotnej gotowość zatrudnienia po zrealizowanym szkoleniu nie zaakceptuje programu oraz efektów szkolenia i/lub nie złoży oferty zatrudnienia, która dotyczy wnioskodawcy.

Poniżej prezentujemy zasady naboru wniosków:  

Zasady naboru wniosków

Gdzie można pobrać wniosek?

 • ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu www.urzadpracy.pl  (Pliki do pobrania),

 • u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie pracy w Wałbrzychu oraz w Oddziale zamiejscowym urzędu (dotyczy klientów Oddziałów)

Gdzie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami?

 • u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie pracy w Wałbrzychu lub w Oddziale zamiejscowym urzędu (dotyczy klientów Oddziałów), który:

  • dokona oceny celowości objęcia wnioskodawcy wsparciem,

  • zweryfikuje spełnienie warunków formalnych do uzyskania wsparcia,

  • poinformuje osobę bezrobotną o zasadach realizacji usługi,

  • w uzasadnionych przypadkach skieruje osobę bezrobotną do pośrednika pracy i /lub doradcy zawodowego celem uzyskania opinii,

  • zapozna się z przedstawionym przez osobę bezrobotną uzasadnieniem potrzeby udzielenia wsparcia,

  • dokona wstępnej weryfikacji wniosku wraz załącznikami,

  • poinformuje osobę bezrobotną o konieczności zachowania statusu osoby bezrobotnej do dnia rozpoczęcia szkolenia,

  • sporządzi opinię do wniosku dotyczącą celowości objęcia osoby bezrobotnej wsparciem w ramach szkolenia,

  • przekaże wniosek do kancelarii celem jego rejestracji a następnie jego dalszej oceny.

UWAGA!

Przed złożeniem wniosku bezwzględnie wymagana jest opinia doradcy klienta.

Kto może złożyć wniosek?

Osoba zarejestrowana w tut. Urzędzie:

 • posiadająca status osoby bezrobotnej,

 • której przypisany został II profil pomocy,

 • której wsparcie wynika z ustalonego Indywidualnego Planu Działania,

 • nie jest objęta inną formą aktywizacji,

 • która uzasadniła potrzebę udzielenia tej formy pomocy poprzez uprawdopodobnienie:

  • podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej np. przedkładając decyzję zatrudnienia od przyszłego pracodawcy,

  • uruchomienia działalności gospodarczej w trakcie lub po zakończeniu szkolenia.

Zakres wsparcia

Osoba zainteresowana uzyskaniem wsparcia może wskazać tylko jeden kierunek szkolenia, który swoim zakresem może obejmować kilka modułów.

Zasady rozpatrywania wniosków

 • opinia doradcy klienta w zakresie:

  • spełnienia warunków formalnych do objęcia usługą - wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia (…),

  • oceny realnych szans na podjęcie pracy zgodnie z kierunkiem szkolenia,

  • ustalenia w ramach Indywidualnego Planu Działania ścieżki aktywizacji zmierzającej do pozyskania zatrudnienia/podjęcia działalności gospodarczej,

 • ocena specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie:

  • spełnienia warunków formalnych do udzielenia wsparcia poprzez sfinansowanie kosztów szkolenia - wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia (…),

  • spełnienia warunków formalnych do podjęcia danego rodzaju szkolenia - wynikających z innych przepisów prawa,

  • ustalenia konieczności skierowanie na badanie lekarskie/psychologiczne w celu oceny przydatności zawodowej do pracy i zawodu, jeżeli wymaga tego np. specyfika pracy,

 • pisemne poinformowanie wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie do 30 dni od daty przyjęcia wniosku.

UWAGA!

Urząd zastrzega, że w sytuacji gdy wnioskowany kierunek szkolenia został ujęty w Planie Kierunków Szkoleń na 2017r. Wniosek może zostać rozpatrzony pod kątem udziału w szkoleniu grupowym.

Ważne informacje

Szkolenia wyłączone z finansowania

Szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wyjątek:

Stanowią szkolenia doskonalące z zakresu:

 • prawa jazdy kat. C/C+E/D/D+E – dla osób posiadających aktualne uprawnienia z zakresu przewozu rzeczy/osób,

 • przewozu rzeczy/osób - dla osób posiadających prawo jazdy kat. C/C+E/D/D+E.

Szkolenia z zakresu nauki języków obcych od podstaw.

Wyjątek:

Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. ze względu na specyfikę pracy w danym zawodzie tut. Urząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ww. szkolenia.

Koszty dojazdów

W roku bieżącym Urząd nie będzie dokonywał refundacji kosztów dojazdu na szkolenie.

Jak realizowana jest usługa?

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi można uzyskać:

 • od specjalistów ds. rozwoju zawodowego tut. Urzędu w Wydziale Szkoleń (parter, pokój nr 10),

 • na stronie internetowej Urzędu www. urzadpracy.pl w zakładce „Bezrobotni i poszukujący pracy” → „Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy” → „Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji” → ”Szkolenia” (czytaj więcej)

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o skierowanie na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną (pobierz)

 • Załącznik Nr 1 - Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej (pobierz)

 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (pobierz)

Metryka strony

Data publikacji 15.02.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Magdalena Oleś