Strona znajduje się w archiwum.

15.02.2017 - Informacja dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zainteresowanych podniesieniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych

 

 

 

 

W bieżącym roku kalendarzowym tut. Urząd będzie realizował projekt pn. Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)”, w ramach Osi 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Projekt umożliwia osobom bezrobotnym, które:

  • dysponują od pracodawcy oświadczeniem o zamiarze zatrudnienia, podniesienie kompetencji lub zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie oczekiwanym ze strony pracodawcy deklarującego gotowość zatrudnienia,

  • zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą, sfinansowanie kosztów szkolenia, gdy profil działalności gospodarczej wymaga kwalifikacji określonych jako deficytowe w Barometrze zawodów na 2017r. (pobierz).

Pomoc w zakresie sfinansowanie szkoleń wskazanych przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) adresowana jest do 35 osób bezrobotnych (16 kobiet i 19 mężczyzn), powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, które należą do niżej wymienionych grup:

Grupa bezrobotnych (tzw. grupa wiodąca)

Liczba osób bezrobotnych planowana do aktywizacji w 2017r.

Ogółem

w tym kobiet

Osoby długotrwale bezrobotne 1)

12

5

Osoby o niskich kwalifikacjach 2)

13

5

Osoba powyżej 50 roku życia

5

2

Osoby niepełnosprawne 3 )

1

-

Osoby pozostałe, tj. kobiety, które nie należą do ww. grup

4

4

  1. Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

  2. Osoba o niskich kwalifikacjach – to osoba posiadająca, zgodnie z Międzynarodową Standardową Kwalifikacją Kształcenia, wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3 czyli wykształcenie ponadgimnazjalne (do ww. grupy nie kwalifikuje się osób o wykształceniu policealnym, pomaturalnym i wyższym).

  3. Osoba niepełnosprawna – osoba bezrobotna posiadająca na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Informujemy, że w celu wsparcia osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie (zgodnie z klasyfikacją DEGURBA 3) tj. z gminy Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór oraz Mieroszów, które należą do w/w grup zaplanowanych do aktywizacji zostało 5 osób.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które zamieszkują obszar objęty programem rewitalizacji: miasta Jedlina Zdrój i miasta Wałbrzych oraz gminy Boguszów Gorce, Mieroszów oraz Głuszycy.

 

Szczegółowe zasady naboru wniosków (przejdź do ogłoszenia)

Metryka strony

Data publikacji 15.02.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Magdalena Oleś