Strona znajduje się w archiwum.

15.02.2017 - Informacja dla osób do 30 roku życia zainteresowanych podniesieniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych

   Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Informujemy, że w bieżącym roku kalendarzowym Urząd będzie realizował projekt pn. „Aktywizacja osób młodych „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt zakłada możliwość nabycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych w ramach:

Pomoc adresowana jest do 30 osób bezrobotnych (13 kobiet i 17 mężczyzn), które są w wieku 18-29 lat ( tj. ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET ¹) ) oraz należą do niżej wymienionych grup:


 

Grupa bezrobotnych (tzw. grupa wiodąca)

Szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne)

Bony szkoleniowe

Liczba osób bezrobotnych planowana do aktywizacji

Liczba osób bezrobotnych planowana do aktywizacji

Ogółem

w tym kobiet

Ogółem

w tym kobiet

Osoby długotrwale bezrobotne

3

1

3

1

Osoby o niskich kwalifikacjach

5

2

10

5

Osoby pozostałe tj. takie, które nie należą do ww. grup oraz grupy osób niepełnosprawnych

2

1

7

3

Ogółem

10

4

20

9

  1. osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba nie szkoli się, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET zostanie zweryfikowane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

  2. osoba długotrwale bezrobotna - to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat, oraz osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej.

  3. osoba o niskich kwalifikacjach – to osoba posiadająca, zgodnie z Międzynarodową Standardową Kwalifikacją Kształcenia, wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3 czyli wykształcenie ponadgimnazjalne (do ww. grupy nie kwalifikuje się osób o wykształceniu policealnym, pomaturalnym i wyższym).

Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój osoby do 25 roku życia mogą zostać objęte działaniami aktywizacyjnym w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji. Natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia wsparcie może zostać udzielone w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 

Metryka strony

Data publikacji 15.02.2017
Data modyfikacji 20.02.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Magdalena Oleś