Strona znajduje się w archiwum.

16.02.2017 - Informacja dla zainteresowanych korzystaniem z aktywnych form

Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych do składania wniosków dotyczących niżej wymienionych form:

  1. Prac interwencyjnych:

  • dla 15 osób - obowiązek zatrudnienia pracowników na minimum 9 miesięcy, w tym 6 miesięcy refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia do kwoty zasiłku (obecnie 831,10 zł.) oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

          (pliki do pobrania),

  • dla 10 osób po 50 roku życia - obowiązek zatrudnienia pracowników na minimum 30 miesięcy, w tym 24 miesiące refundacji kosztów na wynagrodzenia do 50 % minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1 000,00 zł.) i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (pliki do pobrania)

  1. Dofinansowania wynagrodzeń za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (pliki do pobrania).

  2. Refundacje składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu (pliki do pobrania).

  3. Świadczenia aktywizacyjnego (pliki do pobrania).

Nabór wniosków trwać będzie od dnia 20.02.2017r. do dnia 30.06.2017r. z zastrzeżeniem możliwości jego wydłużenia lub skrócenia w zależności od ilości wpływu wniosków.

Źródło finansowania powyższego będą środki pochodzące z Funduszu Pracy.

Do w/w form nie będą kierowane osoby bezrobotne, które pozostawały w zatrudnieniu u Pracodawcy przez dowolny okres w ostatnich trzech miesiącach.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych do składania wniosków.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: (74) 84-07-367, 368 dotyczy prac interwencyjnych, (74) 84-07-365 dotyczy pozostałych form.

 

 

 

Wałbrzych, dnia 16.02.2017r


 

 


 

 

Metryka strony

Data publikacji 16.02.2017
Data modyfikacji 16.02.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Ewa Minda