Strona znajduje się w archiwum.

17.02.2017 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Nabór wniosków

                                                                  

Informujemy, że z dniem 06.03.2017r. od godz. 7.30 rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2017.

Decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej limit środków KFS dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na rok 2017 ustalony został w wysokości 900.000,00 zł.

Z uwagi na duże zainteresowanie środkami KFS przeznaczonymi na finansowanie działań dotyczących kształcenia ustawicznego oraz chęć wsparcia w w/w zakresie jak największej ilości Pracodawców, podjęto decyzję o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń dotyczących:

 • maksymalnej wysokości środków, jakie Urząd przyznawać będzie jednemu pracodawcy,

 • maksymalnej liczby działań jakimi mogą zostać objęci uczestnicy kształcenia ustawicznego. 

OGÓLNE ZASADY NABORU WNIOSKÓW

Termin naboru wniosków:

06.03.2017r. – 10.03.2017r.

Wnioski złożone poza terminem naboru, określonym powyżej nie będą podlegały ocenie, tym samym pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

W sytuacji kiedy po zakończeniu procedury rozpatrywania wniosków złożonych w ww. terminie przyznany limit środków KFS nie zostanie wyczerpany – nabór wniosków zostanie ponowiony.

Gdzie można pobrać wniosek wraz z załącznikami?

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5B,

Wydział Szkoleń (parter, pokój nr 9, 11),

strona internetowa www.urzadpracy.pl (pliki do pobrania)

Gdzie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami?

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5B,

Kancelaria (parter) w godz. 7.30 – 15.00.

Kto może złożyć wniosek?

Pracodawca, który zamierza inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Uwaga! Pracodawca – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2016. 645 ze zm.) – to jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Maksymalna wysokość środków KFS, jakie Urząd przyznawać będzie jednemu pracodawcy:

W przypadku pracodawców zatrudniających:

Maksymalna wysokość wsparcia ze środków KFS może być udzielona do kwoty:

do 50 pracowników

25.000,00 zł.

powyżej 50 pracowników

50.000,00 zł.

Powyższe winno być uwzględnione na etapie planowania działań dotyczących kształcenia ustawicznego oraz sporządzania wniosku.

Zakres działań, na które można pozyskać środki KFS:

 • określenie potrzeb Pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o finansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy Pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Maksymalna liczba działań finansowana jednemu uczestnikowi kształcenia ustawicznego:

Na jednego uczestnika kształcenia ustawicznego przypadać mogą maksymalnie 4 działania (np. jedna osoba będzie uczestnikiem 4 kursów albo 2 kursów, studiów podyplomowych i egzaminu albo 3 kursów i badania lekarskiego itd.).

Maksymalna wysokość środków KFS, przeznaczona na kształcenie ustawiczne jednego uczestnika

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2016. 645 ze zm.) kwota pochodząca ze środków KFS przeznaczona na kształcenie ustawiczne pracownika/pracodawcy w danym roku nie może być wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017r. przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2016r. wyniosło 4218,92 zł.

Wobec powyższego maksymalna wysokość środków KFS, przeznaczona na kształcenie ustawiczne jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 12.656,76 zł.

Działania wyłączone z finansowania:

 • kształcenie ustawiczne rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku, zawarciem umowy,

 • kształcenie ustawiczne realizowane poza granicami kraju,

 • szkolenia BHP wynikające z Kodeksu pracy,

 • konferencje naukowe, konferencje branżowe, kongresy naukowe, warsztaty, sympozja, praktyki, aplikacje itp.

PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KFS W 2017r.

 

 

 

PRIORYTET 1

 

 

 

 

 

 

Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna i społeczna.

Kształcenie ustawiczne dotyczyć winno ww. sektorów. Z dofinansowania mogą skorzystać ci Wnioskodawcy, których przeważający rodzaj prowadzonej działalności wg kodu PKD - przypisany jest (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz.U.2007.251.1885 ze zm.) do następujących sekcji i działów:

Sekcja C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, obejmuje następujące Działy:

10 - produkcja artykułów spożywczych,

11 - produkcja napojów,

12 - produkcja wyrobów tytoniowych,

13 - produkcja wyrobów tekstylnych,

14 - produkcja odzieży,

15 - produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,

16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,

17 - produkcja papieru i wyrobów z papieru,

18 - poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

19 - wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

21 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

22 - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,

23 - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,

24 - produkcja metali,

25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,

26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

27 - produkcja urządzeń elektrycznych,

28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,

29 - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,

30 - produkcja pozostałego sprzętu transportowego,

31 - produkcja mebli,

32 - pozostała produkcja wyrobów,

33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń.

Sekcja H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, obejmuje następujące Działy:

49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy,

50 - transport wodny,

51 - transport lotniczy,

52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,

53 - działalność pocztowa i kurierska.

Sekcja Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA, obejmuje następujące Działy:

86 - opieka zdrowotna,

87 - pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

88 - pomoc społeczna bez zakwaterowania.

PRIORYTET 2

Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Kształcenie ustawiczne finansowane w ramach tego Priorytetu winno dotyczyć zawodów zidentyfikowanych jako deficytowe. Obowiązek udowodnienia, że zaplanowane działania dotyczyć będą zidentyfikowanych na terenie danego powiatu bądź województwa zawodów deficytowych spoczywa na Wnioskodawcy. Urząd dokona oceny zasadności udzielenia wsparcia w ww. zakresie w oparciu o następujące publikacje:

 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2015 lub za I półrocze 2016r,

 • Barometr zawodów – prognoza na rok 2017,

 • ZAŁĄCZNIK nr 3 do sprawozdania MPiPS – 01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności.

Dopuszcza się możliwość wskazania we wniosku innej ogólnodostępnej, najbardziej aktualnej publikacji (np. w formie badania, analizy), stanowiącej obiektywną ocenę zdiagnozowanych trudności w doborze kandydatów do pracy w danym obszarze zawodowym na lokalnym/regionalnym rynku pracy, w oparciu o którą Wnioskodawca zidentyfikował dany zawód jako deficytowy.

PRIORYTET 3

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wnioskodawca aplikując o środki KFS z Priorytetu 3 winien dysponować dokumentami osób wytypowanych do objęcia wsparciem w ramach ww. Priorytetu, na podstawie których zweryfikował wymagany okres przynajmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze oraz ustalił, że osobom tym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

POSTAĆ WNIOSKU

Jakie informacje powinien zawierać wniosek?

Zgodnie z § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639, Dz. U z 2016r. poz. 2155) wniosek winien zawierać niżej wymienione informacje:

 • podstawowe dane pracodawcy,

 • wskazanie działań, form kształcenia ustawicznego, kosztów kształcenia przypadających na jednego uczestnika,

 • określenie całkowitej wysokości wydatków na kształcenie ustawiczne, wnioskowaną wysokość środków KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę,

 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy oraz obowiązujących priorytetów wydatkowania środków KFS,

 • uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS,

 • informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym.

Załączniki do wniosku:

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r. poz. 639, Dz. U z 2016r. poz. 2155) do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm),

 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm) - odpowiedni Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

 • kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • programy kształcenia ustawicznego lub zakresy egzaminu,

 • wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy oraz składania oświadczeń woli i zobowiązań w jego imieniu – jeżeli osoba podpisująca wniosek nie jest wskazana jako upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy w jego dokumencie rejestracyjnym,

 • ugodę zawartą z wierzycielem dotyczącą warunków spłaty zadłużenia w sytuacji kiedy, na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca zalega z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych,

 • kopię certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, posiadanych przez wybranych realizatorów kształcenia w sytuacji, kiedy Wnioskodawca nie jest w stanie wskazać we wniosku, gdzie w formie elektronicznej publikowane są informacje, że dany realizator kształcenia posiada taki certyfikat.

Urząd zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów niewymienionych powyżej, pozwalających na rozstrzygnięcie ewentualnych wątpliwości niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

OCENA WNIOSKU

Wnioski będą podlegały ocenie kolejno według daty ich wpływu do urzędu.

Ocena wniosku przebiegać będzie wieloetapowo, według dołączonej do ogłoszenia „Indywidualnej karty oceny wniosku pracodawcy zabiegającego o wsparcie ze środków KFS”.

W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, urząd wyznaczy termin nie krótszy niż 7 i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie.

W trakcie oceny wniosku urząd dopuszcza skorzystanie z możliwości podjęcia z Wnioskodawcą negocjacji treści wniosku w zakresie określonym w § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639, Dz. U z 2016r. poz. 2155).

 

ETAP I

 

Weryfikacja kompletności wniosku

Urząd dokona sprawdzenia czy wraz z wnioskiem złożone zostały wszystkie wymagane załączniki, określone w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639, Dz. U z 2016r. poz. 2155).

UWAGA!

Brak dołączenia wymaganych rozporządzeniem załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

ETAP II

 

Ocena formalna

Urząd dokona oceny, czy spełnione zostały warunki określone w przepisach prawa związanych z przyznawaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz innych stanowiących np. podstawę udzielenia pomocy de minimis, jak również warunki określone w ogłoszonym naborze wniosków.

W uzasadnionych sytuacjach na tym etapie oceny wniosku urząd zastrzega sobie możliwość skorzystania z uregulowań wynikających z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639, Dz. U z 2016r. poz. 2155) - negocjacje treści wniosku pomiędzy urzędem a Wnioskodawcą.

UWAGA!

Jeżeli jakikolwiek z warunków bezwzględnych, wskazanych w dołączonej do ogłoszenia „Indywidualnej karcie oceny wniosku Pracodawcy zabiegającego o wsparcie ze środków KFS”, nie zostanie spełniony, wniosek nie będzie podlegał dalszej ocenie, co skutkować będzie jego negatywnym rozpatrzeniem.

ETAP III

 

Ocena merytoryczna

Urząd dokona oceny wniosku pod względem przyjętych kryteriów, przyznając w każdym z nich odpowiednią liczbę punktów określoną w „Indywidualnej karcie oceny wniosku Pracodawcy zabiegającego o wsparcie ze środków KFS”.

Przyjęte kryteria oceny wniosku:

 • posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS certyfikatu jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2016.645 ze zm.),

 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

UWAGA!

Jeżeli Wnioskodawca w wyniku dokonanej przez urząd oceny wniosku nie uzyska minimalnego pułapu punktowego tj. co najmniej 45 pkt, jego wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKU

Bez rozpatrzenia

Wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia w przypadku kiedy:

 • złożony zostanie poza terminem naboru wniosków wskazanym w ogłoszeniu,

 • do wniosku nie dołączone zostaną wymagane załączniki, określone w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639, Dz. U z 2016r. poz. 2155),

 • nieprawidłowo wypełniony wniosek nie zostanie poprawiony w wyznaczonym przez urząd terminie.

Rozpatrzenie negatywne

Wniosek rozpatrzony zostanie negatywnie w przypadku kiedy:

 • w wyniku dokonanej w ramach II Etapu oceny wniosków (ocena formalna), urząd stwierdzi, że Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z warunków wynikających z przepisów prawa bądź któregokolwiek z warunków określonych przez urząd w ogłoszeniu,

 • w wyniku dokonanej w ramach III Etapu oceny wniosków (ocena merytoryczna), Wnioskodawca nie uzyska minimalnego pułapu punktowego określonego przez urząd tj. 45 pkt.

Negatywne rozpatrzenie wniosku wymagać będzie uzasadnienia odmowy przyznania środków KFS.

Rozpatrzenie pozytywne

Wniosek rozpatrzony zostanie pozytywnie w przypadku kiedy:

 • w wyniku dokonanej w ramach III Etapu oceny wniosków (ocena merytoryczna), Wnioskodawca uzyska minimalny pułap punktowy określony przez urząd i jednocześnie w dyspozycji urzędu nadal będą środki KFS.

Gdzie można uzyskać informacje na temat realizacji wsparcia w zakresie KFS?

W przypadku pytań bądź wątpliwości co do sposobu wypełnienia wniosku informacji udzielają pracownicy Wydziału Szkoleń w siedzibie Urzędu (osobiście - w pok. nr 11 i 9, telefonicznie – pod nr 74/84 07 351 i 74/84 07 386).

 

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2017 (pliki do pobrania).

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311 ze zm.) (pliki do pobrania).

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010, Nr 121, poz. 810 ze zm.) (pliki do pobrania).

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (pliki do pobrania).

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

za rok 2015r.:

za I półrocze 2016r.:

Barometr zawodów – prognoza na rok 2017 (pliki do pobrania).

ZAŁĄCZNIK nr 3 do sprawozdania MPiPS – 01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności

za II półrocze 2016r.:

Metryka strony

Data publikacji 17.02.2017
Data modyfikacji 17.02.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Magdalena Oleś