Strona znajduje się w archiwum.

01.03.2017 - Staże dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia wstrzymanie naboru wniosków

     

 

 

      Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 20.01.2017r. naborem wniosków dotyczących organizacji stażu dla bezrobotnych współfinansowa-nego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznej – projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” realizowanego w ramach Osi 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 wstrzymuje ich przyjmowanie od dnia 06.03.2017r. Tym samym zamyka przedmiotowy nabór wniosków.

       Powyższe podyktowane jest złożeniem wniosków w ilości przekraczającej możliwości finansowe Urzędu.

Wnioski złożone lub nadesłane pocztą od dnia 06.03.2017r. nie będą realizowane i przełożone zostaną do spraw nieaktualnych.

       W sytuacji dysponowania kolejnymi środkami finansowymi informacja o możliwości składania wniosków o organizację staży zostanie podana do wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej, w siedzibie oraz oddziałach Urzędu. Zatem prosimy o śledzenie komunikatów w tej sprawie.

       Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pok. 116 tel.: (74) 84 07 312 lub 338.

 

Wałbrzych, dnia 01.03.2017r.

Metryka strony

Data publikacji 01.03.2017
Data modyfikacji 02.03.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Patrycja Grecka