Strona znajduje się w archiwum.

07.03.2017- Rozpoczynamy nabór kandydatów na szkolenie grupowe pn. "Elektryk z uprawnieniami do 1 kV"

Informujemy, iż z dniem 10.03.2017r. rozpoczynamy nabór kandydatów na szkolenie grupowe pn. „Elektryk z uprawnieniami do 1 kV w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV”.

Zakres szkolenia będzie obejmował:

 • budowę oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,

 • zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych,

 • zasady przyłączania urządzeń,

 • zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,

 • przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy,

 • zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy,

 • organizację ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób jego użycia,

 • przepisy dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci,

 • wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,

 • przepisy dotyczące zakresu działania Urzędu Regulacji Energetyki.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia i pozytywnie zdanym egzaminie otrzyma:

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014.622 j.t.) wraz z suplementem zawierającym tematy, wymiar godzin zajęć edukacyjnych stanowiący załącznik do zaświadczenia,

lub

 • dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usługi rynku pracy (Dz. U. 2014. 667).

Aktywizacją w ramach w/w szkolenia objętych zostanie 5 osób bezrobotnych.

Planowany termin realizacji szkolenia: maj 2017r.

Ostateczny termin zostanie określony po wyłonieniu Wykonawcy zamówienia.

Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 21.04.2017r.

Urząd zastrzega prawo wstrzymania procesu rekrutacji oraz odmowy przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jeśli lista potencjalnych kandydatów do udziału w szkoleniu osiągnie założony poziom rekrutacyjny tj. liczbę 15 osób.

Poniżej prezentujemy zasady naboru wniosków:

Zasady naboru kandydatów

Gdzie można pobrać kartę kandydata na szkolenie?

 • ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu www.urzadpracy.pl (Pliki do pobrania),

 • u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie pracy w Wałbrzychu oraz w Oddziale zamiejscowym urzędu (dotyczy klientów Oddziałów)

Gdzie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami?

 • u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie pracy w Wałbrzychu lub w Oddziale zamiejscowym urzędu (dotyczy klientów Oddziałów), który:

  • dokona oceny celowości objęcia wnioskodawcy wsparciem,

  • zweryfikuje spełnienie warunków formalnych do uzyskania wsparcia,

  • poinformuje osobę bezrobotną o zasadach realizacji usługi,

  • w uzasadnionych przypadkach skieruje osobę bezrobotną do pośrednika pracy i /lub doradcy zawodowego celem uzyskania opinii,

  • zapozna się z przedstawionym przez osobę bezrobotną uzasadnieniem potrzeby udzielenia wsparcia,

  • poinformuje osobę bezrobotną o konieczności zachowania statusu osoby bezrobotnej do dnia rozpoczęcia szkolenia,

  • sporządzi opinię dotyczącą celowości objęcia osoby bezrobotnej wsparciem w ramach szkolenia,

  • przekaże kartę kandydata na szkolenia do Wydziału Szkoleń.

Kto może złożyć wniosek?

Osoba zarejestrowana w tut. Urzędzie:

 • posiadająca status osoby bezrobotnej,

 • której przypisany został II profil pomocy (w uzasadnionych przypadkach wsparcie może uzyskać osoba, której przypisany został I profil pomocy),

 • której wsparcie wynika z ustalonego Indywidualnego Planu Działania,

 • nie jest objęta inną formą aktywizacji,

 • legitymująca się wykształceniem minimum podstawowym lub gimnazjalnym.

UWAGA!

Preferowane będą osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub z doświadczeniem m.in. na stanowisku elektryk, elektromechanik, elektromonter.

Zasady rozpatrywania wniosków.

 • opinia doradcy klienta w zakresie:

  • spełnienia warunków formalnych do objęcia usługą - wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia (…),

  • oceny realnych szans na podjęcie pracy zgodnie z kierunkiem szkolenia,

  • ustalenia w ramach Indywidualnego Planu Działania ścieżki aktywizacji zmierzającej do pozyskania zatrudnienia/podjęcia działalności gospodarczej,

 • ocena specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie:

  • spełnienia warunków formalnych do udzielenia wsparcia poprzez sfinansowanie kosztów szkolenia - wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia (…),

  • spełnienia warunków formalnych do podjęcia danego rodzaju szkolenia - wynikających z innych przepisów prawa,

  • ustalenia konieczności skierowania na badanie lekarskie/psychologiczne w celu oceny przydatności zawodowej do pracy i zawodu.

 • wyłonienie grupy docelowej przez Zespół ds rozpatrywania zgłoszeń osób uprawnionych do szkoleń oraz kwalifikowania i doboru kandydatów na szkolenie grupowe

UWAGA!

 1. Złożenie karty kandydata na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

 2. Tylko osoby wytypowane przez Zespół ds rozpatrywania zgłoszeń (…) otrzymają informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu.

Ważne informacje

Koszty dojazdów

W roku bieżącym Urząd nie będzie dokonywał refundacji kosztów dojazdu na szkolenie.

Jak realizowana jest usługa?

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi można uzyskać:

 • od specjalistów ds. rozwoju zawodowego tut. Urzędu w Wydziale Szkoleń (parter, pokój nr 10),

 • na stronie internetowej Urzędu www. urzadpracy.pl w zakładce „Bezrobotni i poszukujący pracy” → „Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy” → „Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji” → ”Szkolenia” (czytaj więcej)

Dokumenty do pobrania

Metryka strony

Data publikacji 07.03.2017
Data modyfikacji 07.03.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Anna Sudora