Strona znajduje się w archiwum.

07.03.2017 - Rozpoczynamy nabór kandydatów na szkolenia grupowe pn "Operator koparkoładowarki kl.III wraz z uprawnieniami na koparki jednonaczyniowe kl.III"

Informujemy, iż z dniem 10.03.2017r. rozpoczynamy nabór kandydatów na szkolenie grupowe pn. „Operator koparkoładowarki, wszystkie typy – kl. III wraz z uprawnieniami na koparki jednonaczyniowe kl. III.

Aktywizacją w ramach w/w szkolenia objętych zostanie 5 osób bezrobotnych.

Planowany termin realizacji szkolenia: maj - czerwiec 2017r.

Ostateczny termin zostanie określony po wyłonieniu Wykonawcy zamówienia.

Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 14.04.2017r.

Urząd zastrzega prawo wstrzymania procesu rekrutacji oraz odmowy przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jeśli lista potencjalnych kandydatów do udziału w szkoleniu osiągnie założony poziom rekrutacyjny tj. liczbę 15 osób.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia i pozytywnie zdanym egzaminie otrzyma:

 • świadectwo potwierdzające pozytywny wynik sprawdzianu na uprawnienia operatora koparkoładowarki i koparki w zakresie kl. III wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001.118.1263),

 • książeczkę operatora maszyn roboczych wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych oraz robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001.118.1263),

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014.622 j.t.) wraz z suplementem zawierającym tematy, wymiar godzin zajęć edukacyjnych stanowiący załącznik do zaświadczenia,

lub

 • dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usługi rynku pracy (Dz. U. 2014. 667).

Poniżej prezentujemy zasady naboru wniosków:

Zasady naboru kandydatów

Gdzie można pobrać kartę kandydata na szkolenie?

 • ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu www.urzadpracy.pl (Pliki do pobrania),

 • u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie pracy w Wałbrzychu oraz w Oddziale zamiejscowym urzędu (dotyczy klientów Oddziałów)

Gdzie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami?

 • u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie pracy w Wałbrzychu lub w Oddziale zamiejscowym urzędu (dotyczy klientów Oddziałów), który:

  • dokona oceny celowości objęcia wnioskodawcy wsparciem,

  • zweryfikuje spełnienie warunków formalnych do uzyskania wsparcia,

  • poinformuje osobę bezrobotną o zasadach realizacji usługi,

  • w uzasadnionych przypadkach skieruje osobę bezrobotną do pośrednika pracy i /lub doradcy zawodowego celem uzyskania opinii,

  • zapozna się z przedstawionym przez osobę bezrobotną uzasadnieniem potrzeby udzielenia wsparcia,

  • poinformuje osobę bezrobotną o konieczności zachowania statusu osoby bezrobotnej do dnia rozpoczęcia szkolenia,

  • sporządzi opinię dotyczącą celowości objęcia osoby bezrobotnej wsparciem w ramach szkolenia,

  • przekaże kartę kandydata na szkolenia do Wydziału Szkoleń.

Kto może złożyć wniosek?

Osoba zarejestrowana w tut. Urzędzie:

 • posiadająca status osoby bezrobotnej,

 • której przypisany został II profil pomocy (w uzasadnionych przypadkach wsparcie może uzyskać osoba, której przypisany został I profil pomocy),

 • której wsparcie wynika z ustalonego Indywidualnego Planu Działania,

 • nie jest objęta inną formą aktywizacji,

 • legitymująca się wykształceniem minimum podstawowym lub gimnazjalnym.

UWAGA!

Preferowane będą osoby posiadające prawo jazdy kat. „B” oraz doświadczenie w obsłudze m.in. maszyn ciężkich.

Zasady rozpatrywania wniosków.

 • opinia doradcy klienta w zakresie:

  • spełnienia warunków formalnych do objęcia usługą - wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia (…),

  • oceny realnych szans na podjęcie pracy zgodnie z kierunkiem szkolenia,

  • ustalenia w ramach Indywidualnego Planu Działania ścieżki aktywizacji zmierzającej do pozyskania zatrudnienia/podjęcia działalności gospodarczej,

 • ocena specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie:

  • spełnienia warunków formalnych do udzielenia wsparcia poprzez sfinansowanie kosztów szkolenia - wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia (…),

  • spełnienia warunków formalnych do podjęcia danego rodzaju szkolenia - wynikających z innych przepisów prawa,

  • ustalenia konieczności skierowania na badanie lekarskie/psychologiczne w celu oceny przydatności zawodowej do pracy i zawodu.

 • wyłonienie grupy docelowej przez Zespół ds rozpatrywania zgłoszeń osób uprawnionych do szkoleń oraz kwalifikowania i doboru kandydatów na szkolenie grupowe

UWAGA!

 1. Złożenie karty kandydata na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

 2. Tylko osoby wytypowane przez Zespół ds rozpatrywania zgłoszeń (…) otrzymają informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu.

Ważne informacje

Koszty dojazdów

W roku bieżącym Urząd nie będzie dokonywał refundacji kosztów dojazdu na szkolenie.

Badania lekarskie

Przed rozpoczęciem szkolenia osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu odbędą badania lekarskie. Koszt badań lekarskich zostanie sfinansowany przez Urząd.

Dodatkowe koszty

Urząd dopuszcza możliwość realizacji zajęć szkoleniowych w miejscu wskazanym przez organizatora szkolenia. Stąd też w przypadku, gdy szkolenie będzie realizowane poza powiatem m. Wałbrzych, powiatem wałbrzyskim lub świdnickim, uczestnikom szkolenia zapewnione zostanie zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. Koszt zakwaterowania i wyżywienia zostanie sfinansowany przez Urząd.

Jak realizowana jest usługa?

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi można uzyskać:

 • od specjalistów ds. rozwoju zawodowego tut. Urzędu w Wydziale Szkoleń (parter, pokój nr 10),

 • na stronie internetowej Urzędu www. urzadpracy.pl w zakładce „Bezrobotni i poszukujący pracy” → „Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy” → „Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji” → ”Szkolenia” (czytaj więcej)

Metryka strony

Data publikacji 07.03.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Anna Sudora