Strona znajduje się w archiwum.

03.07.2017 - Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

                                                                                                                                                                     

Informujemy, że z dniem 18.07.2017r. od godz. 7.30 rozpocznie się dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2017.

Decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej limit środków KFS dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na rok 2017 ustalony został w wysokości 900.000,00 zł. Po zakończeniu procedury oceny wniosków złożonych w ramach pierwszego naboru, urząd nadal dysponuje środkami KFS w wysokości 422.406,00 zł.

Z uwagi na duże zainteresowanie środkami KFS przeznaczonymi na finansowanie działań dotyczących kształcenia ustawicznego oraz chęć wsparcia w w/w zakresie jak największej ilości Pracodawców, podjęto decyzję o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń dotyczących:

 • maksymalnej wysokości środków, jakie Urząd przyznawać będzie jednemu pracodawcy,

 • maksymalnej liczby działań jakimi mogą zostać objęci uczestnicy kształcenia ustawicznego.

OGÓLNE ZASADY NABORU WNIOSKÓW

Termin naboru wniosków:

18.07.2017r. – 20.07.2017r.

Wnioski złożone poza terminem naboru, określonym powyżej nie będą podlegały ocenie, tym samym pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

W sytuacji kiedy po zakończeniu procedury rozpatrywania wniosków złożonych w ww. terminie przyznany limit środków KFS nie zostanie wyczerpany – nabór wniosków zostanie ponowiony.

Gdzie można pobrać wniosek wraz z załącznikami?

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5B,

Wydział Szkoleń (parter, pokój nr 9, 11),

strona internetowa www.urzadpracy.pl (pliki do pobrania)

Gdzie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami?

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5B,

Kancelaria (parter) w godz. 7.30 – 15.00.

Kto może złożyć wniosek?

Pracodawca, który zamierza inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Uwaga!

Pracodawca – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2017. 1065 ze zm.) – to jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika

Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Natomiast funkcję pracodawcy dla dyrektora szkoły pełni organ prowadzący szkołę (jednostka samorządu terytorialnego), który wykonuje w stosunku do niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy. Stąd wniosek o przyznanie środków KFS na kształcenie ustawiczne dyrektora szkoły winien być złożony przez organ prowadzący daną jednostkę, który dla dyrektora jest pracodawcą.

Kto jest uprawniony do objęcia wsparciem?

Wsparciem ze środków KFS może być objęty zarówno sam pracodawca jak i pracownik przez niego zatrudniony.

UWAGA!

Pracodawca – rozumiany jest zgodnie z definicją prezentowaną powyżej.

W przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną (spółek osobowych i kapitałowych) jak również jednostek organizacyjnych nie posiadających podmiotowości prawnej, prowadzonych w formie spółek cywilnych, udziałowcy spółki, czy też wspólnicy spółki nie są pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w spółce, jest nim cały podmiot tj. spółka – udziałowcy i wspólnicy działają jedynie w imieniu tego podmiotu, wykonując czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników w spółce zatrudnionych. Właściciel zakładu pracy nie jest w tym przypadku tożsamy z pracodawcą.

Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem jest wyłącznie osoba wykonująca pracę w ramach stosunku pracy, co oznacza, że pracownikiem nie jest osoba wykonująca pracę w ramach przepisów prawa cywilnego, np. na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło. Wyłączeniu podlegają również osoby współpracujące (zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

Maksymalna wysokość środków KFS, jakie Urząd przyznawać będzie jednemu pracodawcy:

W przypadku pracodawców zatrudniających:

Maksymalna wysokość wsparcia ze środków KFS może być udzielona do kwoty:

do 50 pracowników

25.000,00 zł.

powyżej 50 pracowników

50.000,00 zł.

Powyższe winno być uwzględnione na etapie planowania działań dotyczących kształcenia ustawicznego oraz sporządzania wniosku.

Zakres działań, na które można pozyskać środki KFS:

1

określenie potrzeb Pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o finansowanie tego kształcenia ze środków KFS

2

kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy Pracodawcy lub za jego zgodą

3

egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych

4

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu

5

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

Maksymalna liczba działań finansowana jednemu uczestnikowi kształcenia ustawicznego:

Na jednego uczestnika kształcenia ustawicznego przypadać mogą maksymalnie 4 działania

(np. jedna osoba może być uczestnikiem 4 kursów albo 2 kursów, studiów podyplomowych i egzaminu albo 3 kursów i badania lekarskiego itd.).

UWAGA!

Kursu, zakończonego egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez instytucje/organy/komisje itp. do tego uprawnione, nie należy traktować jako jedno działanie. W tym wypadku mamy bowiem do czynienia z dwoma różnymi działaniami (kursem i egzaminem), z których każde winno zakończyć się wydaniem odrębnego dokumentu potwierdzającego:

 • ukończenie kursu,

 • uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu i tym samym uzyskanie kwalifikacji zawodowych w danym zakresie.

Maksymalna wysokość środków KFS, przeznaczona na kształcenie ustawiczne jednego uczestnika

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2017. 1065 ze zm.) kwota pochodząca ze środków KFS przeznaczona na kształcenie ustawiczne pracownika/pracodawcy w danym roku nie może być wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Dokonując wyliczania maksymalnego pułapu środków, jaka może być przeznaczona na kształcenie ustawiczne jednego uczestnika, urząd bierze pod uwagę przeciętne wynagrodzenie obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2017r. przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2017r. wyniosło 4.353,55 zł.

Wobec powyższego maksymalna wysokość środków KFS, przeznaczona na kształcenie ustawiczne jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 13.060,65 zł.

Działania wyłączone z finansowania:

 • kształcenie ustawiczne rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku, zawarciem umowy,

 • kształcenie ustawiczne realizowane poza granicami kraju,

 • szkolenia BHP wynikające z Kodeksu pracy,

 • konferencje naukowe, konferencje branżowe, kongresy naukowe, warsztaty, sympozja, praktyki, aplikacje itp.

 • staże podyplomowe oraz kształcenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

 • specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.

Termin realizacji planowanych przez Wnioskodawcę działań

Wszelkie działania objęte wnioskiem należy zaplanować w taki sposób, aby ich rozpoczęcie przypadało jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym, nie wcześniej jednak jak w miesiącu wrześniu, a ich rozliczenie finansowe nastąpiło do końca 2017 roku.

PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KFS W 2017r.

PRIORYTET 1

Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna i społeczna.

Kształcenie ustawiczne finansowane w ramach tego Priorytetu dotyczyć winno ww. sektorów. Z dofinansowania mogą skorzystać ci Wnioskodawcy, których przeważający rodzaj prowadzonej działalności wg kodu PKD - przypisany jest (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz.U.2007.251.1885 ze zm.) do następujących sekcji i działów:

Sekcja C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, obejmuje następujące Działy:

10 - produkcja artykułów spożywczych,

11 - produkcja napojów,

12 - produkcja wyrobów tytoniowych,

13 - produkcja wyrobów tekstylnych,

14 - produkcja odzieży,

15 - produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,

16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,

17 - produkcja papieru i wyrobów z papieru,

18 - poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

19 - wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

21 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

22 - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,

23 - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,

24 - produkcja metali,

25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,

26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

27 - produkcja urządzeń elektrycznych,

28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,

29 - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,

30 - produkcja pozostałego sprzętu transportowego,

31 - produkcja mebli,

32 - pozostała produkcja wyrobów,

33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń.

 

Sekcja H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, obejmuje następujące Działy:

49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy,

50 - transport wodny,

51 - transport lotniczy,

52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,

53 - działalność pocztowa i kurierska.

Sekcja Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA, obejmuje następujące Działy:

86 - opieka zdrowotna,

87 - pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

88 - pomoc społeczna bez zakwaterowania.

PRIORYTET 2

Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Kształcenie ustawiczne finansowane w ramach tego Priorytetu winno dotyczyć zawodów zidentyfikowanych jako deficytowe. Obowiązek udowodnienia, że zaplanowane działania i nabywane poprzez nie kompetencje zawodowe wpisują się w zidentyfikowany na terenie danego powiatu bądź województwa zawód deficytowy, spoczywa na Wnioskodawcy. Urząd dokona oceny zasadności udzielenia wsparcia w ww. zakresie w oparciu o następujące publikacje:

 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2015 lub za I półrocze 2016r,

 • Barometr zawodów – prognoza na rok 2017,

 • ZAŁĄCZNIK nr 3 do sprawozdania MPiPS – 01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności.

Dopuszcza się możliwość wskazania we wniosku innej, ogólnodostępnej, najbardziej aktualnej publikacji (np. w formie badania, analizy), stanowiącej obiektywną ocenę zdiagnozowanych trudności w doborze kandydatów do pracy w danym obszarze zawodowym na lokalnym/regionalnym rynku pracy, w oparciu o którą Wnioskodawca zidentyfikował dany zawód jako deficytowy.

PRIORYTET 3

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wnioskodawca aplikując o środki KFS z Priorytetu 3 winien dysponować dokumentami osób wytypowanych do objęcia wsparciem w ramach ww. Priorytetu, na podstawie których zweryfikował wymagany okres przynajmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze oraz ustalił, że osobom tym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

POSTAĆ WNIOSKU

Jakie informacje powinien zawierać wniosek?

Zgodnie z § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639, Dz. U z 2016r. poz. 2155) wniosek winien zawierać niżej wymienione informacje:

 • podstawowe dane pracodawcy,

 • wskazanie działań, form kształcenia ustawicznego, kosztów kształcenia przypadających na jednego uczestnika,

 • określenie całkowitej wysokości wydatków na kształcenie ustawiczne, wnioskowaną wysokość środków KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę,

 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy oraz obowiązujących priorytetów wydatkowania środków KFS,

 • uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS,

 • informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym.

Załączniki do wniosku:

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r. poz. 639, Dz. U z 2016r. poz. 2155)

do wniosku dołącza się:

1

zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm).

UWAGA!

Oświadczenie dotyczące otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat pomocy de minimis znajduje się w pkt 3 części VI. wniosku pn. „OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY”. Zatem niewypełnienie tej części wniosku i jednocześnie niedołączenie do wniosku zaświadczeń o uzyskanej pomocy, uznane zostanie przez Urząd za niezłożenie, wymaganego przepisami prawa załącznika i skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Pracodawca może dokonać nieodpłatnie weryfikacji wysokości udzielonej mu pomocy de minimis w Systemie Udostępniania Danych O Pomocy (SUDOP) pod adresem https://sudop.uokik.gov.pl. Dane dostępne w ww. wyszukiwarce są spójne z danymi odznaczonymi w bazie SHRIMP, czyli w systemie wykorzystywanym przez podmioty udzielające pomocy de minimis do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.

2

informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm) - odpowiedni Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

3

kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

UWAGA!

Dokumentem potwierdzającym prawną formę funkcjonowania pracodawcy są np.

w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki, w przypadku szkoły – statut, lub inne dokumenty, gdy odrębne przepisy wymagają działania wnioskodawcy na podstawie tych dokumentów.

4

programy kształcenia ustawicznego

UWAGA!

Program kształcenia ustawicznego winien być przedstawiony dla każdego kierunku kursu / studiów podyplomowych w formie odrębnego dokumentu, składającego się z następujących elementów:

 1. nazwę formy kształcenia i sposób jego organizacji;

 2. liczbę godzin kształcenia;

 3. wymagania wstępne dla uczestników kształcenia;

 4. cele kształcenia i sposoby ich osiągania;

 5. plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;

 6. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;

 7. sposób i formę zaliczenia.

Do celów oceny wniosków Urząd przyjmuje, że uzna przedłożony wraz z wnioskiem dokument za program kształcenia, jeżeli jego treść zawierać będzie przynajmniej:

nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, cele kształcenia, plan nauczania oraz formę zaliczenia.

W sytuacji, kiedy przedłożony dokument nie będzie zawierał informacji, o jakich mowa powyżej, Urząd uzna, że program kształcenia nie został do wniosku dołączony.

5

zakresy egzaminów

UWAGA!

Zakres egzaminu winien być przedłożony jako załącznik do wniosku, jeżeli jego koszt będzie przedmiotem finansowania ze środków KFS.

Zakres każdego egzaminu winien być opisany w odrębnym dokumencie i zawierać przynajmniej informację o tym, w jakiej formie zostanie przeprowadzony oraz jaki zakres wiedzy lub umiejętności, czy też kompetencji społecznych będzie podlegał ocenie i stanowił podstawę potwierdzenia uzyskania kwalifikacji.

6

wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, który wystawiony zostanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

UWAGA!

Wzory dokumentów potwierdzających kompetencje nabyte przez uczestników kształcenia winny dotyczyć kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Należy przedłożyć je odrębnie dla każdego przewidzianego do realizacji działania (np. jeżeli przedmiotem finansowania będą 3 kursy o rożnej tematyce, to wniosek winien zawierać 3 wzory dokumentów potwierdzających ukończenie kształcenia w danym zakresie).

Dopuszcza się złożenie jednego wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte w toku kształcenia w sytuacji, kiedy będzie on dotyczyć kilku zaplanowanych do realizacji działań (np. 3 kursów o rożnym zakresie tematycznym). W tym wypadku wnioskodawca winien wyraźnie określić, które działania wskazane we wniosku zostaną potwierdzone tym dokumentem.

 

Nie ma obowiązku dołączania do wniosku wzorów ww. dokumentów jeśli są one określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W tej sytuacji wnioskodawca w części V.1 wniosku w poz. H winien precyzyjnie wskazać przepis prawa, w którym wzór takiego dokumentu został określony, z podaniem jego publikatora (dziennik ustaw, rozporządzenie, rok wydania oraz nr/poz.). Jeżeli dana ustawa, czy też rozporządzenie określa klika wzorów dokumentów, które mogą potwierdzać uzyskane w toku kształcenia kompetencje zawodowe, wnioskodawca winien wskazać precyzyjnie, który dokładnie wzór dokumentu potwierdzać będzie kompetencje nabyte w toku wybranej przez wnioskodawcę formy kształcenia /np. Załącznik nr (...) do rozporządzenia z dnia (…) w sprawie (...), Dz.U. (…)/ Powyższe winno zostać dokonane w poz. H Części V.1 wniosku.

W przypadku kursu, którego finalnym zakończeniem będzie egzamin zewnętrzny/państwowy, przeprowadzony przez instytucję do tego uprawnioną, niezależną od realizatora kursu, Część V.1 wniosku, która stanowi porównanie dostępnych na rynku ofert kształcenia, należy sporządzić oddzielnie dla kursu i egzaminu. Do wniosku w takim wypadku należy dołączyć program kształcenia, zakres egzaminu oraz wzory dokumentów potwierdzających kompetencje nabyte przez uczestników kształcenia osobno dla kursu i egzaminu.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy oraz składania oświadczeń woli i zobowiązań w jego imieniu – jeżeli osoba podpisująca wniosek nie jest wskazana jako upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy w jego dokumencie rejestracyjnym,

 • ugodę zawartą z wierzycielem dotyczącą warunków spłaty zadłużenia w sytuacji kiedy, na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca zalega z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych,

 • kopię certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, posiadanych przez wybranych realizatorów kształcenia w sytuacji, kiedy Wnioskodawca nie jest w stanie wskazać we wniosku, gdzie w formie elektronicznej publikowane są informacje, że dany realizator kształcenia posiada taki certyfikat.

Urząd zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów niewymienionych powyżej, pozwalających na rozstrzygnięcie ewentualnych wątpliwości niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

OCENA WNIOSKU

Procedura oceny wniosków wszczęta zostanie po upływie terminu naboru wniosków. Wnioski oceniane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu.

Ocena wniosku przebiegać będzie wieloetapowo, według dołączonej do ogłoszenia „Indywidualnej karty oceny wniosku pracodawcy zabiegającego o wsparcie ze środków KFS”.

W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, Urząd wyznaczy termin nie krótszy niż 7 i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie.

W trakcie oceny wniosku Urząd dopuszcza skorzystanie z możliwości podjęcia z Wnioskodawcą negocjacji treści wniosku w zakresie określonym w § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639, Dz. U z 2016r. poz. 2155).

 

ETAP I

 

Weryfikacja kompletności wniosku

Urząd dokona sprawdzenia czy wraz z wnioskiem złożone zostały wszystkie wymagane załączniki, określone w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639, Dz. U z 2016r. poz. 2155).

UWAGA!

Brak dołączenia któregokolwiek z wymaganych rozporządzeniem załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

ETAP II

 

Ocena formalna

Urząd dokona oceny, czy spełnione zostały warunki określone w przepisach prawa związanych z przyznawaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz innych stanowiących np. podstawę udzielenia pomocy de minimis, jak również warunki określone w ogłoszonym naborze wniosków.

W uzasadnionych sytuacjach na tym etapie oceny wniosku Urząd zastrzega sobie możliwość skorzystania z uregulowań wynikających z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639, Dz. U z 2016r. poz. 2155) - negocjacje treści wniosku pomiędzy urzędem a Wnioskodawcą.

UWAGA!

Jeżeli jakikolwiek z warunków bezwzględnych, wskazanych w dołączonej do ogłoszenia „Indywidualnej karcie oceny wniosku Pracodawcy zabiegającego o wsparcie ze środków KFS”, nie zostanie spełniony, wniosek nie będzie podlegał dalszej ocenie, co skutkować będzie jego negatywnym rozpatrzeniem.

ETAP III

 

Ocena merytoryczna

Urząd dokona oceny wniosku pod względem przyjętych kryteriów, przyznając w każdym z nich odpowiednią liczbę punktów określoną w „Indywidualnej karcie oceny wniosku Pracodawcy zabiegającego o wsparcie ze środków KFS”.

Przyjęte kryteria oceny wniosku:

 • posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS certyfikatu jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2017. 1065 ze zm.),

 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

UWAGA!

Jeżeli Wnioskodawca w wyniku dokonanej przez Urząd oceny wniosku nie uzyska minimalnego pułapu punktowego tj. co najmniej 45 pkt, jego wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKU

Bez rozpatrzenia

Wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia w przypadku kiedy:

 • złożony zostanie poza terminem naboru wniosków wskazanym w ogłoszeniu,

 • do wniosku nie dołączone zostaną wymagane załączniki, określone w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639, Dz. U z 2016r. poz. 2155),

 • nieprawidłowo wypełniony wniosek nie zostanie poprawiony w wyznaczonym przez Urząd terminie.

Rozpatrzenie negatywne

Wniosek rozpatrzony zostanie negatywnie w przypadku kiedy:

 • w wyniku dokonanej w ramach II Etapu oceny wniosków (ocena formalna), Urząd stwierdzi, że Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z warunków wynikających z przepisów prawa bądź któregokolwiek z warunków określonych przez Urząd w ogłoszeniu,

 • w wyniku dokonanej w ramach III Etapu oceny wniosków (ocena merytoryczna), Wnioskodawca nie uzyska minimalnego pułapu punktowego określonego przez Urząd tj. 45 pkt.

Negatywne rozpatrzenie wniosku wymagać będzie uzasadnienia odmowy przyznania środków KFS.

Rozpatrzenie pozytywne

Wniosek rozpatrzony zostanie pozytywnie w przypadku kiedy:

 • w wyniku dokonanej w ramach III Etapu oceny wniosków (ocena merytoryczna), Wnioskodawca uzyska minimalny pułap punktowy określony przez Urząd i jednocześnie w dyspozycji Urzędu nadal będą środki KFS.

Gdzie można uzyskać informacje na temat realizacji wsparcia w zakresie KFS?

W przypadku pytań związanych z zasadami udzielania wsparcia ze środków KFS, bądź pojawiających się wątpliwości co do sposobu wypełnienia wniosku, informacji udzielają pracownicy Wydziału Szkoleń w siedzibie Urzędu (osobiście - w pok. nr 11 i 9, telefonicznie – pod nr 74/84 07 351 i 74/84 07 386).

UWAGA!

Wyklucza się prowadzenie z pracownikiem Urzędu konsultacji co do zakresu informacji, które winny być przedstawione we wniosku, a które będą podlegały późniejszej ocenie.

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2017 (pliki do pobrania).

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311 ze zm.) (pliki do pobrania).

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010, Nr 121, poz. 810 ze zm.) (pliki do pobrania).

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (pliki do pobrania).

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

za I półrocze 2016r.:

za II półrocze 2016r.:

za rok 2016r.:

Barometr zawodów – prognoza na rok 2017 (pliki do pobrania).

ZAŁĄCZNIK nr 3 do sprawozdania MPiPS – 01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności

za II półrocze 2016r.:

Przykładowy szablon:

do wykorzystania przez Wnioskodawców na etapie sporządzania wniosku i dokonywania ustaleń z potencjalnymi realizatorami kształcenia ustawicznego.


 


 

Metryka strony

Data publikacji 04.07.2017
Data modyfikacji 04.07.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Magdalena Oleś