Strona znajduje się w archiwum.

11.07.2017 - Informacja dla zainteresowanych organizacją staży dla osób po 30 roku życia. Źródło finansowania "Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)"

 

 

 

 

                                     Informacja dla zainteresowanych organizacją staży

 

              Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 12.07.2017r. rozpocznie się nabór wniosków na staż. Nabór trwać będzie do 31.07.2017r. Urząd zastrzega sobie możliwość skrócenia bądź wydłużenia terminu naboru wniosków w zależności od ilości ich wpływu.

             Źródłem finansowania powyższego będą środki pochodzące z projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” realizowanego w ramach Osi 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

             Program adresowany jest do 29 osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, w tym należących do niżej wymienionych grup:

 

Grupy bezrobotnych

Ogólna liczba osób bezrobotnych planowana przez Powiatowy Urząd Pracy do aktywizacji w 2017r.

Maksymalny czas trwania staży

1

2

3

1. osoby niepełnosprawne

6

do 4 miesięcy

2.osoby długotrwale bezrobotne1)

8

3.osoby o niskich kwalifikacjach2)

8

4. osoby po 50 roku życia

4

5. osoby pozostałe nie należące do w/w grup ( wyłącznie kobiety)

3

 

                 Wnioskowana przez Organizatora liczba nie może być wyższa niż 3 osoby.

      Pracodawcy ubiegający się o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego z niepełnosprawnością mogą jednocześnie otrzymać dodatkowe wsparcie poprzez możliwość złożenia dodatkowego wniosku dot. stażu dla bezrobotnych finansowanego ze środków Funduszu Pracy ( poza projektem) w liczbie nieprzekraczającej ilości wnioskowanych bezrobotnych z niepełnosprawnością bez wymaganej efektywności zatrudnienia.

 

UWAGA: Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem stażu, zobligowany będzie przed zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu do przeprowadzenia, przed dopuszczeniem do odbycia stażu bezrobotnego, wstępnych badań lekarskich i innych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz w pierwszych dniach stażu do przeszkolenia bezrobotnego(ych) na zasadach przewidzianych dla praco-wników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych.

I. Warunki naboru wniosków:

 1. Wnioski Pracodawców dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnością będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

 2. Maksymalny okres stażu nie będzie dłuższy niż 4 miesiące. Termin zakończenia stażu nie może być późniejszy niż 30.11.2017r. oraz skutki finansowe wynikające z zawartych umów dot. stażu nie mogą powodować zobowiązań na rok następny.

 3. Ilość wnioskowanych stażystów oraz odbywających staż nie może przekroczyć liczby pracowników zatrudnionych u Organizatora w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień złożenia wniosku.

 4. U Organizatora stażu, który nie zatrudnia pracownika staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

II. Kryteria oceny wniosków:

Podczas oceny wniosków Urząd kierować się będzie w szczególności:

 1. Wywiązaniem się przez Organizatora stażu z warunków umów o organizację staży realizowanych w ostatnim roku od dnia wpływu wniosku w obecnym naborze, a w szczególności z:

a) efektywności zatrudnienia bezrobotnego(ych) po zakończeniu stażu,

b) przestrzegania terminowości przedkładania w Urzędzie listy obecności bezrobotnego, badań lekarskich, dokumentu poświadczającego przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych oraz oświad- czenia bezrobotnego poświadczającego zapoznanie z programem stażu.

 1. Złożonym zobowiązaniem do zatrudnienia po stażu wnioskowanej liczby bezrobotnych na umowę w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego na okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu stażu, z uposażeniem miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 2. Wielkością dotychczas otrzymanego wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w roku bieżącym.

 3. Rodzajem umiejętności nabywanych przez bezrobotnego podczas stażu w kontekście ich przydatności na rynku pracy określone w programie stażu.

III. Zasady dotyczące rozpatrywania wniosków:

 1. Złożone przez Organizatorów wnioski podlegać będą ocenie dokonywanej przez Zespół do spraw opiniowania wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych powołany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

 2. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 3. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku Organizatora.

 4. Wnioski z kandydatami, którzy pozostawali w zatrudnieniu u Organizatora stażu przez dowolny okres w ostatnich trzech miesiącach będą rozpatrywane negatywnie.

 5. Do odbycia stażu nie będą kierowani bezrobotni, którzy z Organizatorem stażu pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo zamieszkują pod tym samym adresem co Organizator stażu.

 6. Wnioski Organizatorów stażu, którzy prowadzą działalność związaną z handlem obwoźnym lub w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, jak i wnioski o zorganizowanie stażu na stanowisku kierowca będą rozpatrywane negatywnie.

 7. Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość rozpatrzenia negatywnie wniosku na proponowane stanowisko pracy, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy bez udziału środków publicznych.

 8. W sytuacji wskazania we wniosku przez Organizatora kandydata nie spełniającego wymagań naboru, zostanie Organizatorowi zaproponowana możliwość kierowania innych osób bezrobotnych należących do grup wymienionych w tabeli. Niewyrażenie zgody przez Organizatora na powyższe skutkować będzie negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

 9. W sytuacji braku w ewidencji osób bezrobotnych spełniających wymogi stawiane przez Organizatora określone we wniosku o zorganizowanie stażu, Organizatorowi zaproponowana zostanie możliwość zmiany wymagań, o których mowa wyżej celem dokonania rekrutacji przez tut. Urząd. Niewyrażenie zgody przez Organizatora na powyższe skutkować będzie negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

 10. W sytuacji braku miejsc na staż dla jednej z grup osób bezrobotnych Organizatorowi zaproponowana zostanie możliwość realizacji wniosku dla osoby należącej do grupy, na którą jeszcze nie dokonano pełnego naboru. W przypadku odmowy przyjęcia w/w propozycji przez Organizatora stażu wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.

 11. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zastrzega, że w sytuacji, gdy Organizator nie zawrze umowy z Urzędem o organizację stażu dla osoby niepełnosprawnej i w/w bezrobotny nie rozpocznie stażu w terminie wskazanym w w/w umowie, Urząd nie przystąpi do zawarcia umowy dla bezrobotnego w ramach dodatkowego wsparcia poza projektem.

 12. Wnioski niekompletnie, nieczytelnie wypełnione oraz wnioski bez wymaganych załączników, czy też złożone na nieobowiązujących formularzach i niespełniające warunków naboru ogłoszonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu będą rozpatrzone negatywnie.

 13. Wnioski złożone w okresie naboru ponad ilość środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu, oraz po terminie naboru, będą rozpatrzone odmownie.

IV. Konsekwencje wynikające z braku zatrudnienia po stażu:

W przypadku niewywiązania się z zatrudnienia w/w bezrobotnego(ych) po zakończeniu stażu na umowę w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego na okres 3 miesięcy z uposażeniem miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę, Organizator zobowiązany będzie do zwrotu stypendiów oraz składek na ubezpieczenia społeczne za cały okres odbywania stażu (według obecnie obowiązujących stawek jest to kwota: 1.281,16 zł za jeden miesiąc / za jednego bezrobotnego tj. za 4 miesięczny staż kwota zwrotu stanowić będzie około 5. 124,64 zł).

 

Ewentualne pytania dotyczące ogłoszonego naboru można kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: (74) 84 – 07 – 338, 84 – 07 – 312, pok. 116.

 

W obecnym naborze obowiązują dwa rodzaje wniosków:

 1. wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)”,

 2. wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych finansowanego ze środków Funduszu Pracy ( poza projektem) stanowiący dodatkowe wsparcie wyłącznie dla Pracodawców decydujących się zorganizować staż dla osoby z niepełnosprawnością.

 

 

 

 

 

1) Osoba długotrwale bezrobotna to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

2) Osoba o niskich kwalifikacjach – to osoba posiadająca, zgodnie z Międzynarodową Standardową Kwalifikacją Kształcenia, wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3 czyli wykształcenie ponadgimnazjalne.

Metryka strony

Data publikacji 11.07.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Patrycja Grecka