Strona znajduje się w archiwum.

14.08.2017 - Rozpoczynamy nabór na Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Z dniem 17.08.2017r. rozpoczynamy nabór osób na „ Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy”

 

Ilość osób na szkoleniu

Planowany okres realizacji szkolenia

Termin rekrutacji

Wymagania dla kandydatów

grupa-12 osobowa

 

02.10.2017r. - 20.10.2017r.*


 


 


 


 


 


 


 

* Urząd zastrzega możliwość dokonania przesunięć w terminie realizacji szkolenia.

17.08.2017-15.09.2017r.*


 


 


 


 


 


 


 

*Urząd zastrzega prawo wstrzymania procesu rekrutacji oraz odmowy przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jeśli lista potencjalnych kandydatów do udziału w szkoleniu osiągnie założony poziom rekrutacyjny tj. liczbę 18 osób.

 

Kobiety i mężczyźni zarejestrowani w PUP w W-chu oraz jego Oddziałach zamiejscowych o niskiej motywacji w zakresie poszukiwania pracy lub osoby o zdiagnozowanych niskich kompetencjach w tym zakresie.


 

Do udziału w szkoleniu w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby, których okres rejestracji w Urzędzie wynosi co najmniej 9 miesięcy.


 

Do udziału w szkoleniu może być skierowana osoba, której:

- przypisany został II profil pomocy,

- wsparcie wynika z ustalonego dla niej Indywidualnego Planu Działania.


 

 

 

  1. Kartę kandydata na szkolenie należy pobrać, a następnie złożyć u doradcy klienta (w Wałbrzychu lub Oddziale zamiejscowym Urzędu), który:

- dokona oceny, czy osoba bezrobotna spełnia warunki formalne do uzyskania wsparcia,

- zapozna się z przedstawionym przez osobę bezrobotną uzasadnieniem potrzeby udzielenia wsparcia, lub ustali konieczność udzielenia wsparcia dla osoby, która ma trudności w poruszaniu się na rynku pracy oraz w pozyskiwaniu odpowiednich ofert pracy,

- sporządzi opinię na karcie kandydata dotyczącą celowości objęcia osoby bezrobotnej wsparciem w ramach szkolenia.

  1. Kartę należy wypełnić dokładnie i czytelnie z odznaczeniem aktualnego adresu do korespondencji i numeru telefonu.

  1. W ramach realizacji usługi szkoleniowej Urząd nie przewiduje finansowania (refundacji) kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe.

  2. Opis realizacji usługi:

W czasie szkolenia osoby bezrobotne przez dwa tygodnie uczą się, a następnie przez tydzień praktycznie stosują zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności poszukiwania i uzyskiwania pracy. W efekcie po zakończeniu szkolenia osoba powinna:

- określić i zanalizować lokalny rynek pracy,

- określić i porównać swoje mocne strony z możliwościami oferowanymi przez rynek pracy,

- zastosować różnorodne techniki poszukiwania pracy, w tym nabyć umiejętności pisania życiorysu, listu motywacyjnego, autoprezentacji,

- udoskonalić swoje umiejętności podejmowania decyzji i skuteczności ich realizacji.

  1. Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej 5 B, sala 123 (I piętro) od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt) według planu obejmującego nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie (łącznie z przerwą).

  2. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.

  3. Urząd zapewnia uczestnikom szkolenia skrypt oraz podstawowe materiały piśmienne potrzebne do prowadzenia notatek (skoroszyt, długopis).

 

Metryka strony

Data publikacji 14.08.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Anna Sudora