Strona znajduje się w archiwum.

01.09.2017- Nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

                            

                                     Nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

 

   Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza wszystkich zainteresowanych organizowaniem stażu do składania wniosków. Nabór wniosków na organizację staży rozpocznie się z dniem 04.09.2017r.

   Planowany termin zakończenia naboru wniosków przewidziany jest do dnia 11.09.2017r.

   Maksymalny okres trwania stażu nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy. Dodatkowo w przypadku dużego zainteresowania organizacją staży, Urząd zastrzega możliwość skrócenia okresu stażu lub zmniejszenia ilości osób, na które składane będą wnioski.

Podczas oceny wniosków składanych przez Organizatorów staż, będą brane pod uwagę w szczególności:

  1. wnioski z zobowiązaniem do zatrudnienia bezrobotnego/ych przez Organizatora po odbytym stażu na umowę w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego na minimalny okres 3 miesięcy z uposażeniem miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę miesięcznie,

  2. rodzaj umiejętności nabywanych przez bezrobotnego/ych podczas stażu w kontekście ich przydatności na rynku pracy,

  3. wyniki dotychczasowej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w zakresie wywiązywania się przez Organizatora stażu z warunków umów o organizację staży realizowanych w ostatnim roku od dnia wpływu wniosku w obecnym naborze, a w szczególności z:

    a) efektywności zatrudnienia bezrobotnego(ych) po zakończeniu stażu,

    b) przestrzegania terminowości przedkładania w Urzędzie listy obecności bezrobotnego, badań lekarskich, dokumentu poświadczającego przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych oraz oświadczenia bezrobotnego poświadczającego zapoznanie z programem stażu.

  4. wielkość dotychczas otrzymanego wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w bieżącym roku.

   Do odbycia stażu nie będą kierowani bezrobotni, którzy z Organizatorem stażu pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo zamieszkują pod tym samym adresem co Organizator stażu.

   Wnioski z kandydatami, którzy pozostawali w zatrudnieniu u Organizatora stażu przez dowolny okres w ostatnim roku będą rozpatrywane negatywnie.

   Wnioski organizatorów stażu, którzy prowadzą działalność związaną z handlem obwoźnym jak i wnioski o zorganizowanie stażu na stanowisku kierowca będą rozpatrywane negatywnie.

   U Organizatora stażu, który nie zatrudnia pracownika, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

   Ilość wnioskowanych stażystów oraz odbywających staż nie może przekroczyć liczby pracowników zatrudnionych u Organizatora w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień złożenia wniosku.

   Wnioski niekompletnie, nieczytelnie wypełnione oraz wnioski bez wymaganych załączników, czy też złożone na nieobowiązujących formularzach i niespełniające warunków naboru ogłoszonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu będą rozpatrzone negatywnie.

   Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem stażu, zobligowany będzie przed zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu do przeprowadzenia, przed dopuszczeniem do odbycia stażu bezrobotnego, wstępnych badań lekarskich i innych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz w pierwszych dniach stażu do przeszkolenia bezrobotnego(ych) na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych.

   Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zastrzega możliwość:

a) skrócenia bądź wydłużenia terminu naboru wniosków w zależności od ilości ich wpływu,

b) negatywnego rozpatrzenia wniosków wpływających w szczególności ponad wielkość środków przeznaczonych na ten cel lub po upływie terminu w/w naboru wniosków.

   Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: 74/ 84-07-338 lub 312, pokój 116.

 

Wałbrzych, dnia 01.09.2017r.

Metryka strony

Data publikacji 01.09.2017
Data modyfikacji 04.09.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Patrycja Grecka