Strona znajduje się w archiwum.

19.09.2017 - Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego

Załącznik do Zarządzenia nr 31/2017

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

w Wałbrzychu z dnia 18.09.2017r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ W 2017r. ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej, dla których ustalony został III profil pomocy w ramach „Programu Aktywizacja i Integracja w Powiecie Wałbrzyskim w 2017r.” realizowanego na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późn.zm.) oraz zaprasza do składania ofert.

 

Konkurs adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych,

 • podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.), zwanych dalej „podmiotami” prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 1. Rodzaj zadania:

Program Aktywizacja i Integracja w Powiecie Wałbrzyskim w 2017r.” obejmujący dwa bloki działań:

 • Blok I - działania dotyczące aktywizacji zawodowej (w ramach których osoby bezrobotne uczestniczyć będą w pracach społecznie użytecznych, o jakich mowa w art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późn.zm./

 • Blok II - działania dotyczące integracji społecznej (realizowane na podstawie umowy przez podmiot wyłoniony w drodze niniejszego konkursu).

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) w związku z art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) wraz z udzieleniem dotacji przeznaczonej na finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.

 

 1. Opis zadania:

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu działań mających na celu objęcie 5 osób bezrobotnych z terenu Powiatu Wałbrzyskiego działaniami z zakresu integracji społecznej.

 

Cel główny - poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ustalił III profil pomocy oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

 

Cele szczegółowe:

 • wzrost umiejętności i kompetencji społecznych uczestników projektu,

 • zwiększenie kompetencji życiowych,

 • wzrost umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych ,

 • wzrost umiejętności pokonywania własnych barier i ograniczeń,

 • nabycie/podniesienie kompetencji miękkich w zakresie świadomego kształtowania kariery zawodowej oraz poprawa kondycji psychicznej,

 • nabycie/podniesienie poziomu umiejętności poruszania się po rynku,

 • nabycie umiejętności funkcjonowania w środowisku pracy.

wzr

Uczestnicy programu:

Do udziału w programie kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, dla których ustalony został III profil pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w Czarnym Borze.

 

W szczególności aktywizacją objęte zostaną osoby:

 • nieposiadające kwalifikacji zawodowych przydatnych na lokalnym rynku pracy,

 • bez doświadczenia zawodowego,

 • pozostające w rejestrach osób bezrobotnych co najmniej 12 miesięcy,

 • powyżej 50 roku życia,

 • długotrwale bezrobotne o jakich mowa w art. 49 pkt. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późn.zm.).

 

Za rekrutację i skierowanie uczestników do projektu odpowiada Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnym Borze.

 

 

Działania:

 1. W ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w Powiecie Wałbrzyskim w 2017r., powierzone Oferentowi zadania z zakresu reintegracji społecznej będą realizowane w jednej 5 - osobowej grupie, w wymiarze 10 godzin tygodniowo (co daje łącznie 90 godzin).

 2. Zadania muszą zostać zaplanowane w sposób uwzględniający równoległy udział uczestników programu w bloku działań dotyczących aktywizacji zawodowej, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w formie prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późn.zm.).

 3. W każdym tygodniu uczestnik będzie realizował równolegle dwa bloki działań:

Blok I - prace społecznie użyteczne w wymiarze 10 godzin

Blok II - grupowe poradnictwo specjalistyczne i warsztaty trenerskie w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

 1. Na etapie składania ofert Oferent winien wskazać w jaki sposób zamierza zrealizować blok dotyczący integracji społecznej. Przy planowaniu zajęć w ramach tego bloku należy uwzględnić fakt iż grupowe poradnictwo specjalistyczne i warsztaty trenerskie nie są jedynymi działaniami, jakie realizowane będą przez uczestników Programu PAI. Blok I dotyczący aktywizacji zawodowej dopasowany zostanie do sposobu realizacji grupowego poradnictwa specjalistycznego i warsztatów trenerskich, zaproponowanych przez wybranego w konkursie Oferenta.

 2. W tym celu wybrany Oferent stworzy dla każdego uczestnika Programu Aktywizacja i Integracja w Powiecie Wałbrzyskim w 2017r. indywidualny harmonogram uwzględniający powyższe założenia.

 

Specyfika działań:

Grupa osób bezrobotnych z III profilu pomocy, która będzie objęta blokiem aktywizacji zawodowej i integracji społecznej jest grupą specyficzną, borykającą się z wieloma problemami i deficytami nie tylko utrudniającymi powrót i utrzymanie się na rynku pracy, ale także mającymi znaczny wpływ na ich motywację do podejmowania zatrudnienia i powrót do aktywności społecznej. W związku z powyższym działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych objętych programem winny w ramach prezentowanych obszarów - poza zaproponowanymi przez Oferenta - uwzględniać następujące zagadnienia:

 

Tabela nr 1

OBSZAR

OCZEKIWANY ZAKRES ZAGADNIEŃ

Kompetencje społeczne

 • nawiązywane kontaktów interpersonalnych

 • sposób wyrażania emocji zarówno pozytywnych jak i negatywnych

 • funkcjonowanie w grupie

 • asertywność i radzenie sobie ze stresem

 • rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie w trudnych sytuacjach

Poruszana problematyka winna w szczególności odnosić się do środowiska pracy.

Potencjał

 • bilans umiejętności, predyspozycji i doświadczeń zawodowych w aspekcie planowania kariery zawodowej i poruszania się po rynku pracy

Praca nad motywacją

 • budowanie i podnoszenie poczucia własnej wartości

 • motywowanie do zmiany postaw życiowych

 • zwiększenie świadomości oraz wiedzy z zakresu automotywacji

Poruszanie się po rynku pracy

 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 • tworzenie dokumentów aplikacyjnych

 • samodyscyplina i zarządzanie czasem przy poszukiwaniu pracy

 • analiza lokalnego rynku pracy

 • moje oczekiwania względem pracy

Pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia

 • pakiet podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy (m.in.: nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy, obowiązki pracownika oraz pracodawcy skutki nieprzestrzegania dyscypliny pracy oraz powierzonego zakresu obowiązków)

 

Oczekiwany zakres zagadnień winien być zrealizowany w ramach grupowego poradnictwa specjalistycznego i warsztatów trenerskich, co do których Oferent przedstawi opis poszczególnych działań, uwzględniający daty i godziny prowadzenia zaproponowanych zajęć oraz określi liczbę godzin przypadającą na grupowe poradnictwo specjalistyczne i warsztaty trenerskie. Przedstawiony podział godzin winien mieć odzwierciedlenie również w przedstawionym w ofercie harmonogramie.

 

Powyższe będzie podlegało weryfikacji na etapie oceny zarówno formalnej jak i merytorycznej.

 

Po zakończeniu realizacji zadania Oferent zobowiązany będzie do sporządzenia dla każdego uczestnika pisemnej oceny rezultatów udzielonego wsparcia oraz opinii zawierającej rekomendację dla pracowników urzędu pracy oraz ośrodków pomocy społecznej, co do dalszych kierunków pracy ze wspólnym klientem.

 

Dodatkowo w trakcie realizacji powierzonego zadania Oferent zobowiązany będzie do:

 • dokumentowania przebiegu realizacji grupowych porad specjalistycznych lub warsztatów trenerskich, poprzez bieżące prowadzenie list obecności,

 • zapewnienia uczestnikom programu niezbędnych materiałów wykorzystywanych podczas realizacji powierzonego zadania oraz przekazania do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu jednego kompletu tych materiałów,

 • wydania uczestnikom zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w grupowej poradzie specjalistycznej i warsztatach trenerskich,

 • opracowania narzędzi, za pomocą których dokonana zostanie ocena osiągnięcia planowanego poziomu zakładanych rezultatów realizowanego zadania publicznego oraz przekazania do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu jednego kompletu tych materiałów,


 

Zakładane rezultaty realizacji „Programu Aktywizacja i Integracja w Powiecie Wałbrzyskim w 2017r.”.

 

Tabela nr 2

Zakładane rezultaty realizacji programu PAI

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Zadanie oferenta:

1

2

3

Zwiększenie motywacji do przyjęcia aktywnej postawy i wiary we własne możliwości uczestników programu

Co najmniej 50% uczestników programu zadeklaruje wolę zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej

Wskazanie sposobu monitorowania zakładanych rezultatów oraz opracowanie narzędzi, za pomocą których dokonana zostanie ocena osiągnięcia planowanego poziomu zakładanych rezultatów realizowanego zadania publicznego.

Dokonanie identyfikacji własnych deficytów w zakresie społecznym i zawodowym

Co najmniej 60% uczestników w sposób samodzielny oceni własne deficyty dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej

 

Zwiększenie kompetencji oraz umiejętności życiowych i społecznych, wyposażanie w wiedzę i umiejętności w zakresie pokonywania codziennych trudności

Każdy uczestnik zrealizuje co najmniej 80% działań przewidzianych programem

Zwiększenie poziomu motywacji do podjęcia aktywności zawodowej

Co najmniej 60% uczestników programu zadeklaruje chęć ponownego ustalenia profilu oraz modyfikacji Indywidualnego Planu Działania

 

Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonania zadania publicznego Oferent winien zaproponować w składanej ofercie co najmniej 2 mierniki, za pomocą których monitorował będzie zakładane rezultaty oraz wskazać służące do tego narzędzia pomiaru.

 

 1. Harmonogram i miejsce realizacji „Programu Aktywizacja i Integracja w Powiecie Wałbrzyskim w 2017r.”.

 

Program realizowany będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w okresie od 16.10.2017r. do 15.12.2017r., na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, w miejscowości Czarny Bór, w sali bezkosztowo udostępnionej przez ośrodek pomocy społecznej.

 

 

Tabela nr 3

Adres ośrodka pomocy społecznej

Liczba grup/osób uczestniczących w bloku integracja i reintegracja zawodowa i społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnym Borze

ul.Kamiennogórska 22

I grupa/5 osób

 

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

Łącznie na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 3.150,00 słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100 przy uwzględnieniu, że stawka godzinowa pracy trenera z 10 - osobową grupą nie przekroczy 70 zł.

W przypadku, gdy grupa bezrobotnych planowana do objęcia wsparciem jest mniejsza niż 10 osób, wysokość stawki określa się proporcjonalnie tj. 7 złotych za godzinę na jednego uczestnika programu.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn.zm.).

 2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zadania Oferent musi dysponować co najmniej 1 osobą , która przeprowadzi zajęcia z grupowego poradnictwa specjalistycznego i warsztatów trenerskich. Ww osoba(y) winna(e) dysponować doświadczeniem w realizacji co najmniej 1 zajęć z zakresu grupowego poradnictwa specjalistycznego i 1 warsztatów trenerskich. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku oferent złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Oferta winna zawierać szczegółowy opis kwalifikacji osób, które zostaną zaangażowane w realizację ww. działań.

 1. Warunkiem ubiegania się o udzielanie dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego przez Oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 2. Oferent może otrzymać tylko jedną dotację.

 3. Kwota wydatków przeznaczonych na finansowanie działań musi być skalkulowana z uwzględnieniem stawki godzinowej pracy trenera i ma charakter dotacyjny. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu nie ma możliwości - oprócz dotacji przekazywanej wybranemu oferentowi, poniesienia dodatkowych wydatków dotyczących m.in. kosztów organizacji zajęć, materiałów szkoleniowych, czy cateringu. Oferent może w ramach otrzymanej dotacji, poza wynagrodzeniem trenerów, ponosić również koszty związane z realizacją zajęć.

 

 1. Warunki realizacji zadania publicznego:

 

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane przez jednego Oferenta lub wspólnie przez kilku Oferentów, gdy oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.).

 2. W przypadku gdy zadanie realizowane jest wspólnie, oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację powierzonego zadania.

 3. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.).

 4. Bezwzględnie niedopuszczalnym jest pobieranie przez Oferentów jakichkolwiek świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

 5. Oferent realizując powierzone zadnie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.).

 

 

 1. Termin i warunki składania ofert.

 

 1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2017r. do godz. 15.30 w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b lub przesłać pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych (liczy się data wpływu do Urzędu). Ww. termin jest terminem zakończenia składania ofert.

 2. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim.

 3. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą podlegać ocenie.

 4. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 5. Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach zawierających nazwę i adres oferenta oraz następujące oznaczenie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Program Aktywizacja i Integracja w Powiecie Wałbrzyskim w 2017r.”- Nie otwierać przed dniem 10.10.2017r. przed godziną 15.30”

 1. Złożone oferty nie mogą być uzupełniane.

 2. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie pod względem merytorycznym.

 

 1. Zasady porozumiewania się z Oferentami.

 

Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie przedmiotowego konkursu będą udzielane drogą elektroniczną - kancelaria@urzadpracy.pl.

 

 1. Wymagana dokumentacja:

 

 1. Oferent jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

  1. prawidłowo wypełnionego formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta - zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pod adresem www.urzadpracy.pl - oferta realizacji zadania publicznego w świetle art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz 1817 z późn.zm.) ma zawierać w szczególności szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji. Opis ten ma być wyczerpujący i nie powinien znajdować rozszerzenia w dokumentach innych niż sama oferta sporządzona według wzoru przewidzianego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

  3. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Powyższy odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

 1. Poza dokumentami wymienionymi w pkt. 1 Oferent składa rekomendacje i opinie o realizacji zadania publicznego, podobnego do rodzaju zadania objętego ofertą.

 2. W przypadku, gdy oferta składana jest wspólnie przez kilku Oferentów, każdy z Oferentów zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów wymienionych w pkt. 1 lit. c). oraz w pkt 2.

 3. Oferta wspólna winna wskazywać:

  1. dane każdego z Oferentów,

  2. sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej,

  3. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni Oferenci,

  4. koszty przypadające na realizację ww. działań przypisanych do każdego z Oferentów,

  5. informacje dotyczące wcześniejszej działalności poszczególnych Oferentów oraz ich dotychczasowego doświadczenia w realizacji podobnych zadań publicznych.

 4. Realizacja zadań w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej bezrobotnych będzie się odbywać na podstawie umowy, która określi w szczególności:

  1. liczbę osób bezrobotnych objętych programem,

  2. zakres działań i okres ich realizacji,

  3. przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne efekty,

  4. kwotę i tryb przekazania środków Funduszu Pracy, przysługujących z tytułu realizacji działań w zakresie integracji społecznej,

  5. zasady i zakres dokumentowania działań w zakresie integracji społecznej podjętych wobec osób bezrobotnych,

  6. sposób kontroli i zakres monitorowania prawidłowego wykonania zadania.

 1. Po ogłoszeniu wyników konkursu z wybranym Oferentem niezwłocznie zostanie podpisana umowa.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa ds. oceny ofert powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

 2. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Oceny Oferty, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 3. Ocena merytoryczna złożonych ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o Indywidualną Kartę Oceny Oferty, której wzór wraz ze wskazaniem maksymalnych progów punktowych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 4. Po analizie złożonych ofert rekomendacje co do wyboru oferty przedłożone zostaną Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w postaci protokołu.

 5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni od terminu zakończenia składania ofert.

 6. Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zastrzega, że aby wybór został dokonany najkorzystniejsza oferta musi uzyskać co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia.

 7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną niezwłocznie podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

 

 1. Informacje o zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, 239 z późn.zm.).

 

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu nie zrealizował żadnych zadań publicznych tego samego rodzaju.

W roku poprzednim Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zrealizował Program Aktywizacja i Integracja w Wałbrzychu w 2016r. Ogólna kwota dotyczyła aktywizacji zawodowej i wynosiła 7.003,26 zł.

W roku 2015 zrealizowane zostało 1 zadanie publiczne pn.” Program Aktywizacja i Integracja w Powiecie Wałbrzyskim w 2015r.” Ogólna kwota wydatkowana w ramach programu to 23.632,20zł., w tym wysokość dotacji przekazana organizacjom pozarządowym realizującym zadanie – integracja społeczna wynosiła 12.600 zł., na aktywizację zawodową przeznaczono 11.032,20 zł.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 1. Oferent jest zobowiązany w Załączniku nr 2 do oferty wskazać termin związania złożoną ofertą. Termin ten nie może być krótszy niż do dnia planowanego terminu rozpoczęcia wykonania zadania publicznego, tj. do dnia 16.10.2017 r.

 2. Wskazanie krótszego terminu związania złożoną ofertą będzie oznaczać niespełnienie przez ofertę wymogów formalnych i oferta taka nie będzie podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym.

 

Metryka strony

Data publikacji 19.09.2017
Data modyfikacji 11.10.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Magdalena Sitek