29.09.2017 - Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

     Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 02.10.2017r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie adresowanego do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat tj. osób, które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET1) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu.

     Bon ten przyznawany jest na wniosek bezrobotnego, w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, który za wykonywanie pracy będzie otrzymywał wynagrodzenie lub osiągał przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Bon na zasiedlenie zostaje przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę (od 01.09.2017r. kwota 4 220,69 zł.)

      Nabór trwać będzie do dnia 18.10.2017r. Urząd zastrzega możliwość skrócenia bądź wydłużenia terminu naboru wniosków w zależności od ilości ich wpływu.

      Źródłem finansowania powyższego będą środki pochodzące z projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

      Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie w postaci bonu na zasiedlenie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do w/w projektu.

      Zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne do 30 roku życia do kontaktu ze swoimi doradcami klienta, którzy ocenią zasadność i potrzebę aktywizacji przy udziale w/w bonu w oparciu o opracowany z klientem Indywidualny Plan Działania.

      Wszelkie pytania w zakresie możliwości pozyskania wniosku dotyczącego wydania powyższego bonu prosimy kierować odpowiednio do swoich doradców klienta w Wałbrzychu i Oddziałach Powiatowego Urzędu Pracy.

      Pytania w tym zakresie można kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: 74/840 73 67, 68, pokój 107

 

Wałbrzych, dnia 29.09.2017r.

 

1) Osoba z kategorii NEET - to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje ( jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się ( nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkoli się ( nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Metryka strony

Data publikacji 29.09.2017
Data modyfikacji 25.10.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor: Renata Weselak