09.11.2017 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wznowienie naboru w ramach FP

Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 10.11.2017 r. wznawiamy nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pracy. Powyższa pomoc adresowana jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu. Stąd zapraszamy zainteresowanych uzyskaniem wsparcia do składania stosownych wniosków – obowiązujące formularze w załączeniu (plik do pobrania).

Wsparcie będzie realizowane ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej według algorytmu. Jednakże w sytuacji dysponowania środkami w ramach projektów współfinansowanych z EFS przewiduje się możliwość udzielenia dofinansowania w ramach RPO WD lub PO WER.

Nabór wniosków trwać będzie od 10.11.2017 r. do 30.11.2017 r. z zastrzeżeniem możliwości jego skrócenia w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane na realizację powyższego wsparcia.

Wysokość dofinansowania może wynosić do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia brutto. Udzielone wsparcie stanowić będzie pomoc de minimis.

Wnioski prosimy składać w kancelarii tut. Urzędu pok. 29.

Urząd zastrzega, iż rozpatrzeniu będą podlegały jedynie wnioski kompletne oraz prawidłowo sporządzone. Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Programów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/84 07 395.

Metryka strony

Data publikacji 09.11.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Bożena Zachwyc
Wydział Ewidencji, Rejestracji i Świadczeń
Autor: Monika Maciejewska-Szachniewicz