Strona znajduje się w archiwum.

11.04.2018 - Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o organizację staży dla osób po 30 roku życia

 

                                      Staże dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia wstrzymanie naboru wniosków

 

      Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 13.02.2018r. naborem wniosków dotyczących organizacji stażu dla bezrobotnych współfinansowa-nego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznej – projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” realizowanego w ramach Osi 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 wstrzymuje ich przyjmowanie od dnia 16.04.2018r. Tym samym zamyka przedmiotowy nabór wniosków.

      Powyższe podyktowane jest złożeniem wniosków w ilości przekraczającej możliwości finansowe Urzędu.

      Wnioski złożone lub nadesłane pocztą od dnia 16.04.2018r. nie będą realizowane i przełożone zostaną do spraw nieaktualnych.

     W sytuacji dysponowania kolejnymi środkami finansowymi informacja o możliwości składania wniosków o organizację staży zostanie podana do wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej, w siedzibie oraz oddziałach Urzędu. Zatem prosimy o śledzenie komunikatów w tej sprawie.

      Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pok. 116 tel.: (74) 84 07 312 lub 338.

 

Wałbrzych, dnia 11.04.2018r.

Metryka strony

Data publikacji 11.04.2018
Data modyfikacji 13.04.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Patrycja Grecka
Liczba wejść: 122