13.02.2018 - Nabór wniosków o organizację staży dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)"

Informacja dla zainteresowanych organizacją staży - Zmiana do naboru ogłoszonego w dniu 13.02.2018r. dotycząca zatrudnienia po stażu pkt II.2, IV

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 15.02.2018r. rozpoczął się nabór wniosków na staż. Nabór trwać będzie do dnia 10.05.2018r. Urząd zastrzega sobie możliwość skrócenia bądź wydłużenia terminu naboru wniosków w zależności od ilości ich wpływu.

Źródłem finansowania powyższego będą środki pochodzące z projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” realizowanego w ramach Osi 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Program adresowany jest do 200 osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia zarejestrowa-nych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, w tym należących do niżej wymienionych grup:

Grupy bezrobotnych

Ogólna liczba osób bezrobotnych planowana przez Powiatowy Urząd Pracy do aktywizacji w 2018r.

Maksymalny czas trwania staży

1

2

3

1. osoby niepełnosprawne

25

do 6 miesięcy

2. osoby długotrwale bezrobotne1)

100

3. osoby o niskich kwalifikacjach2)

50

4. osoby po 50 roku życia

17

5. osoby pozostałe nie należące do w/w grup ( wyłącznie kobiety)

8

 

Wnioskowana przez Organizatora liczba miejsc nie może być większa niż 3 osoby w obecnym naborze.

Informujemy, że w celu wsparcia osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie (zgodnie z klasyfikacją DEGURBA 3) tj. z gmin tj. Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów z powyżej przedstawionych grup do odbycia stażu zostanie zaktywizowanych łącznie 30 osób.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które zamieszkują obszary objęte zatwierdzonymi programami rewitalizacji.

UWAGA: Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem stażu, zobligowany będzie przed zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu do przeprowadzenia, przed dopuszczeniem do odbycia stażu bezrobotnego, wstępnych badań lekarskich i innych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz w pierwszych dniach stażu do przeszkolenia bezrobotnego(ych) na zasadach przewidzianych dla praco-wników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych.

I. Warunki naboru wniosków:

 1. Wnioski będą rozpatrywane dla grupy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, które należą do jednej z wyżej wymienionych grup.

 2. Maksymalny okres stażu nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy. Termin zakończenia stażu nie może być późniejszy niż 30.11.2018r. oraz skutki finansowe wynikające z zawartych umów dot. stażu nie mogą powodować zobowiązań na rok następny.

 3. Ilość wnioskowanych stażystów oraz odbywających staż nie może przekroczyć liczby pracowników zatrudnionych u Organizatora w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień złożenia wniosku.

 4. U Organizatora stażu, który nie zatrudnia pracownika staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

 

II. Kryteria oceny wniosków:

Podczas oceny wniosków Urząd kierować się będzie w szczególności:

 1. Wywiązaniem się przez Organizatora stażu z warunków umów o organizację staży realizowanych w ostatnim roku od dnia wpływu wniosku w obecnym naborze, a w szczególności z:

a) efektywności zatrudnienia bezrobotnego(ych) po zakończeniu stażu,

b) przestrzegania terminowości przedkładania w Urzędzie listy obecności bezrobotnego, badań lekarskich, dokumentu poświadczającego przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych oraz oświad- czenia bezrobotnego poświadczającego zapoznanie z programem stażu.

 1. Złożonym zobowiązaniem do zatrudnienia po stażu wnioskowanej liczby bezrobotnych na umowę w ramach stosunku pracy na okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu stażu, z uposażeniem miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 2. Wielkością dotychczas otrzymanego wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w roku bieżącym.

 3. Rodzajem umiejętności nabywanych przez bezrobotnego podczas stażu w kontekście ich przydatności na rynku pracy określone w programie stażu.

 

III. Zasady dotyczące rozpatrywania wniosków:

 1. Złożone przez Organizatorów wnioski podlegać będą ocenie dokonywanej przez Zespół do spraw opiniowania wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych powołany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

 2. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 3. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku Organizatora.

 4. Wnioski z kandydatami, którzy pozostawali w zatrudnieniu u Organizatora stażu przez dowolny okres w ostatnich trzech miesiącach będą rozpatrywane negatywnie.

 5. Do odbycia stażu nie będą kierowani bezrobotni, którzy z Organizatorem stażu pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo zamieszkują pod tym samym adresem co Organizator stażu.

 6. Wnioski Organizatorów stażu, którzy prowadzą działalność związaną z handlem obwoźnym lub w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, jak i wnioski o zorganizowanie stażu na stanowisku kierowca będą rozpatrywane negatywnie.

 7. Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość rozpatrzenia negatywnie wniosku na proponowane stanowisko pracy w przypadkach gdy:

 1. istnieje zapotrzebowanie na dane stanowisko na lokalnym rynku pracy bez udziału środków publicznych,

 2. zadania oraz rodzaj uzyskiwanych umiejętności praktycznych określone w programie stażu nie wymagają zaangażowania stażysty przez 8 godzin dziennie i staż finansowany ze środków publicznych nie będzie w pełni wykorzystany np. pracownik rozkładający towar na półkach w sklepach detalicznych, recepcjonistka w salonach fryzjerskich lub kosmetycznych.

 

 1. W sytuacji wskazania we wniosku przez Organizatora kandydata nie spełniającego wymagań naboru, zostanie Organizatorowi zaproponowana możliwość kierowania osób bezrobotnych należących do grup wymienionych w tabeli. Niewyrażenie zgody przez Organizatora na powyższe skutkować będzie negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

 2. W sytuacji braku w ewidencji osób bezrobotnych spełniających wymogi stawiane przez Organizatora określone we wniosku o zorganizowanie stażu, Organizatorowi zaproponowana zostanie możliwość zmiany wymagań, o których mowa wyżej celem dokonania rekrutacji przez tut. Urząd. Niewyrażenie zgody przez Organizatora na powyższe skutkować będzie negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

 3. Wnioski niekompletnie, nieczytelnie wypełnione oraz wnioski bez wymaganych załączników, nadesłane w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną), czy też złożone na nieobowiązujących formularzach i niespełniające warunków naboru ogłoszonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu będą rozpatrzone negatywnie.

 4. Wnioski złożone w okresie naboru ponad ilość środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu, oraz po terminie naboru, będą rozpatrzone odmownie.

 

IV. Konsekwencje wynikające z braku zatrudnienia po stażu:

W przypadku niewywiązania się z zatrudnienia w/w bezrobotnego(ych) po zakończeniu stażu na umowę w ramach stosunku pracy  na okres 3 miesięcy z uposażeniem miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę, Organizator zobowiązany będzie do zwrotu stypendiów oraz składek na ubezpieczenia społeczne za cały okres odbywania stażu (według obecnie obowiązujących stawek jest to kwota: 1.281,16 zł za jeden miesiąc / za jednego bezrobotnego tj. za 6-cio miesięczny staż kwota zwrotu stanowić będzie około 7.686,96 zł).

 

Ewentualne pytania dotyczące ogłoszonego naboru można kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: (74) 84 – 07 – 338, 84 – 07 – 312, pok. 116.

 

1) Osoba długotrwale bezrobotna to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

2) Osoba o niskich kwalifikacjach – to osoba posiadająca, zgodnie z Międzynarodową Standardową Kwalifikacją Kształcenia, wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3 czyli wykształcenie ponadgimnazjalne.

Metryka strony

Data publikacji 19.02.2018
Data modyfikacji 20.03.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Patrycja Grecka
Liczba wejść: 1257