Zatrudnianie cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli tych samych 6 państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Wzory oświadczeń są określone  w rozporządzeniu (1)

Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich. Wzory wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są określone  w rozporządzeniu (2). Wykaz działalności „sezonowych” określa rozporządzenie (3)

Nadal sprawy te (dotyczące oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową) będą prowadziły powiatowe urzędy pracy.

 

Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (4) oraz rozporządzenia wykonawcze (5)

 

Rozporządzenia określają między innymi:

- podklasy działalności, w których będą wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,

- wzory wniosków i dokumentów, 

- wysokości wpłat związanych z rozpatrzeniem wniosków,

- państwa, których obywatele będą objęci niektórymi ułatwieniami w zakresie zezwoleń na pracę sezonową.

 

WZORY druków, akty prawne i więcej informacji  https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r

 

INFORMACJA 

dotycząca sposobu dokonywania wpłat w związku z wnioskiem o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia MRPiPS z 2017 r. poz. 2350 wysokość wpłaty wynosi 30 zł w przypadku złożenia :

- wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,

- oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń.

 

Ww. wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

 

o numerze 73 1560 0013 2242 2159 7925 0001

 

w treści przelewu prosimy wpisać informację czy jest to wpłata za

- zezwolenie na pracę sezonową, czy też

- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Wpłat należy dokonywać oddzielnie w związku z każdym wnioskiem.

W tytule każdego przelewu pracodawca powinien podać imię i nazwisko cudzoziemca.

Wpłat można dokonać również łącznie w związku z wieloma wnioskami np. zezwoleń, podając imiona i nazwiska wszystkich cudzoziemców

 

Dowód dokonania ww. wpłaty pracodawca dołącza do składanego wniosku.

 

 


1) Rozporządzenie MRPiPS z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345) – załączniki 16 (dla agencji pracy tymczasowej) i 17 – dla innych podmiotów.

2)  Rozporządzenie MRPiPS z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345) – załącznik 2 - dla agencji pracy tymczasowej i załącznik 3 – dla innych podmiotów.
3) Rozporządzenie MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. z 2017 r. poz. 2348)

4) Opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1543) w dniu 17 sierpnia 2017 r.

5) Ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2017 r. poz. 2345-2350. 

Metryka strony

Data publikacji 02.01.2018
Data modyfikacji 07.03.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Magdalena Sitek
Liczba wejść: 1446